Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 26 / letnik XX.
>> Zaposlovanje oseb z začasno zaščito iz Ukrajine v sistemu agencijskega dela v Sloveniji
Evropska komisija je februarja 2022 prvič v zgodovini predlagala aktivacijo evropske direktive o začasni zaščiti, ki naj bi razseljenim osebam iz Ukrajine omogočila hiter in enostaven način pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje in dostop do izobrazbe oziroma trga dela v državah članicah. Po sprejetju podzakonskih aktov v Sloveniji in pridobitvi odločbe o statusu so imele razseljene osebe iz Ukrajine priznano pravico do dela, na podlagi katere so se lahko zaposlile, samozaposlile ali delale po civilnih pogodbah. Čeprav se lahko osebe z zaščito vključijo v delo na podlagi široke palete zakonskih podlag, v Sloveniji v tej skupini delavcev prevladujejo agencijske zaposlitve. Prispevek se osredotoča na značilnosti agencijskega dela azilantov in oseb z (začasno) zaščito v Sloveniji, pri čemer so poudarjene posebnosti v procesih zaposlovanja razseljenih oseb iz Ukrajine.
Pregled sekundarnih virov in podatki, pridobljeni v intervjujih s predstavniki kadrovskih agencij, kažejo, da državne institucije na aktivacijo takega mehanizma niso bile ustrezno pripravljene. To je povzročilo zamudo pri izdajanju odločb (načrtovana je bila izdaja izkaznic), ki jih razseljene osebe iz Ukrajine potrebujejo za vključitev v delo. Odziv trga dela v Sloveniji je bil izrazito vključujoč, kadrovske agencije in drugi delodajalci so pokazali visoko pripravljenost sprejeti v delovni proces kandidate iz Ukrajine, med katerimi so prevladovali kvalificirani in višje izobraženi kadri. Zastoji v pridobivanju statusa, otežen dostop do kandidatov, vrzel med ponudbo in povpraševanjem, slabo znanje jezikov in odsotnost dokazil o izpolnjevanju pogojev so bili ključni izzivi, s katerimi so se v procesu zaposlovanja srečevali deležniki.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče: Odloki o maskah, razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih neustavni
Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili vladni odloki iz leta 2020, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo. Po presoji ustavnega sodišča so določbe izpodbijanih odlokov posegale v splošno svobodo ravnanja, ki jo zagotavlja ustava. Vlada pa bi omenjene ukrepe smela uvesti le, če bi imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu. Ustavno sodišče pa je zavrglo pobudo za oceno ustavnosti odlokov o zaprtju šol med epidemijo covida-19. Ocenilo je, da ni več mogoče pričakovati, da bo vlada širjenje virusa še skušala omejevati na ta način.
>> Zadeva Patria zaključena, ustavno sodišče zavrglo pritožbo
Ustavno sodišče Republike Slovenije je razglasilo, da ima zaradi 31. člena Ustave pravnomočen sklep o ustavitvi postopka zaradi zastaranja (iz vidika zagotavljanja domnevne nedolžnosti) iz 27. člena Ustave enake pravne učinke kot oprostilna sodba.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zavrnitev izdaje začasne odredbe
Težko nadomestljiva škoda je pravni standard, ki ga zakon ne definira, ampak ga v vsakem konkretnem primeru napolnjuje sodišče. Da pa to lahko stori, mora imeti na voljo konkretne trditve o takšni škodi, ki nastaja ali grozi in dokaze zanjo. Zgolj navajanje ene stranke, da bo zaradi nekega dejanja (morebiti v prihodnje) nastala škoda, ne ustreza standardu težko nadomestljive škode in s tem izdaji začasne odredbe.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Sprememba davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Vlada je v okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv izdala spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in povračilo stroškov prevoza na delo, ki se ne všteva v davčno osnovo, zvišala z 0,18 na 0,21 evra za kilometer. Višino neobdavčenega povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pa je zvišala z 0,37 na 0,43 evra za kilometer. Spremembe se bodo začele uporabljati julija.
>> Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Višina regresa za letni dopust za leto 2022 znaša 1.300,00 EUR.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 86 – 87
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Borut Bratina:
Pravna veljavnost in učinkovanje sklepov upravnega odbora družbe
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.