Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 21 / letnik XXI.
>> Zastopanje stranke s strani odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi
Poleg drugih subjektov v pravnem prometu kot pooblaščenke pogosto nastopajo tudi odvetniške družbe, ki po pooblastilu, splošnem ali posebnem, v imenu in za račun pooblastitelja sklepajo pravne posle s tretjimi osebami oziroma podajajo druge pravno zavezujoče izjave v imenu in za račun pooblastitelja.
Zato se predmetni prispevek ukvarja z vprašanjem, kakšna so pooblastila odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi, za zastopanje stranke v pravnem prometu oziroma kdo je na podlagi pooblastila, danega odvetniški družbi, pooblaščen za izražanje volje v imenu in za račun stranke.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi za kratek čas dan v javno razpravo
Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi pristojnosti, ki so bile razdeljene med ministrstvo za zdravje in ministrstvo za delo, združuje pod ministrstvo za solidarno prihodnost. To po oceni pripravljavcev zakona pomeni poenostavljeno urejanje, odločanje in postopke izvajanja sistemskih in administrativnih aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe.
>> Zakon o zaščiti prijaviteljev – iztekel se je rok za vzpostavitev prijavnih poti
23. maja 2023 se je iztekel rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, in sicer za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, ne smejo razkriti identitete prijaviteljev. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zvišanje kazni
Višje sodišče je zvišalo denarno kazen, pri čemer je upoštevalo težo in način storitve kaznivega dejanja, spregledalo pa ni niti dejstva, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubja.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Ugotovitev neskladnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena ZFPPIPP z Ustavo
Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 20 / letnik XXI.
>> Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki delavcu nastane po krivdi tretjega
V začetku leta 2023 smo lahko v medijih zasledili dva primera poškodbe delavcev pri opravljanju dela, ki jim je poškodbo povzročila tretja oseba, s katero se je posamezen delavec srečal pri opravljanju svojega dela: (a) voznika avtobusa je poškodoval voznik avtomobila in (b) pacient je v celjski bolnišnici napadel dva zaposlena, pri čemer je eden od njiju poleg telesnih poškodb doživel tudi infarkt zaradi stresa ob napadu.
Glede na trenutno sodno prakso, ki jo narekuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije, poškodovani v omenjenih napadih ne bodo uspeli z morebitnimi odškodninskimi zahtevki zoper delodajalca, kljub temu da jim je škoda nastala pri opravljanju dela za delodajalca, torej na delovnem mestu, v delovnem času ter v vsebinski in funkcionalni povezavi z delom, ki ga opravljajo za delodajalca. Povod za napad je bil v obeh primerih v dejavnosti delodajalca in ni bil usmerjen zoper posamezne delavce zaradi morebitnih zasebnih vzrokov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Insolvenčna zakonodaja je v delu, ki omejuje delo upravnikov, če so česa obtoženi, neustavna
Insolvenčni zakon je v delu, ki določa, da upravitelj ne sme voditi postopkov, če je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica ali razpisana glavna obravnava, v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče.
>> EU uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva in otežuje pranje denarja
Finančni ministri držav članic EU-ja so dokončno potrdili zakonodajo, s katero Unija uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva, izdajatelje kriptosredstev in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zaslišanje priče prek videokonference
Vrhovno sodišče se je v kompleksni kazenski zadevi, v kateri je bilo več oseb spoznanih za krive kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril oziroma nedovoljenega dajanja daril ter obsojenih na kazen zapora ter plačilo denarne kazni, pri odločanju o zahtevi o varstvu zakonitosti med drugim opredelilo tudi do videokonferenčnega zaslišanja priče.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Razveljavitev drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ustavnopravno nesprejemljivo je, če je stopnja nedoločnosti pravnega pojma sama po sebi previsoka. V primeru drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) gre za tak položaj, je zapisalo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-262/19 z dne 6. 4. 2023. Drugi odstavek 12. člena ZMVN-1 je zato razveljavilo. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 – 56
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2023, številka 19 / letnik XXI.

 
>> Obveznosti zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev so podjetja in organi, ki morajo delovati skladno s predpisi, kršitve v delovnem okolju pa odpravljati. Predvsem pa ne smejo izvajati povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki na kršitve opozorijo. To so jasno opredeljeni cilji, usmerjeni tudi k preprečevanju korupcije ter krepitvi integritete javnega sektorja in poslovnega okolja.
V prispevku se avtor osredotoča predvsem na dodatne obveznosti, ki jih zakon določa za zavezance za vzpostavitev notranje prijavne poti v javnem in zasebnem sektorju. Prehodno obdobje za uveljavitev zakona je namreč določeno do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
OBVESTILO
     
 
>> Lexi, umetna inteligenca za pravnike
Odkrijte LEXI, inovativno storitev, ki združuje moč umetne inteligence in bogato pravno zbirko portala IUS-INFO.

LEXI je prva pravna rešitev s podporo revolucionarnega jezikovnega modela ChatGPT v Sloveniji, ki je presegla teoretične okvire in pravnikom ponuja konkretno uporabnost.

S tem so se velike spremembe šele začele. Storitev je za zdaj namreč na voljo za omejeno število dokumentov. Število zajetih dokumentov, zmogljivost in obseg storitve pa se bodo iz meseca v mesec povečevali.
 
 
 

>> Vabimo vas k preizkusu storitve LEXI

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B) stopil v veljavo
ZInfV-B se povečuje zaščita centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema, ki predstavlja hrbtenico informacijske podpore državnih organov (in drugih subjektov), ki se vanj povezujejo, posledično pa se zmanjšujejo tveganja in izpostavljenost tega sistema kibernetskim grožnjam.
>> Vlada potrdila predlog t.i. Covid zakona
Vlada je prejšnji teden potrdila besedilo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. S sprejetjem zakona bi se ustavili tisti prekrškovni postopki iz obdobja epidemije COVID-19 in povrnile globe, ki so bile plačane oz. izterjane v teh postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile – predvsem zaradi kršitve načela zakonitosti – v neskladju z Ustavo.
>> Vlada zagotovila denar za presejalne teste za nosečnice in prepoznavanje poklicnih bolezni
>> Tomaž Horvat ni več državni svetnik, volitve za to mesto bodo ponovljene
>> Protiustavnost dela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
>> Letošnji rebalans predvideva občutno manj sredstev za državno odvetništvo
>> Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izrednega stanja zaradi COVID-19
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Ponovna uporaba informacij
Vrhovno sodišče je odločilo, da je ponovna uporaba informacij, ki so bile pridobljene tekom drugega postopka za istovrstno kaznivo dejanje zoper isto osebo, v katerem je bila ta že pravnomočno obsojena, ustavna in zakonita.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 228.320 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (primerjalnik)
V Uradnem listu RS, št. 50, je bila objavljena novela > Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo 2014/23/EU z dne 26. 2. 2014. Novela je bila potrebna, ker direktiva po oceni Evropske komisije ni bila ustrezno prenesena v slovenski pravni red. >> Več
>> Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (primerjalnik)
Prva novela > Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) od njegove uveljavitve leta 2008 uvaja spremembe, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. >> Več
>> Začasno zadržanje izvrševanja 18.a člena Zakona o finančni upravi
>> Spremembe Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 50 – 53

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
dr. Mirko Pečarič:
Epigenetika kot perspektiva razumevanja pravnega reda
  Saša Lazić:
Sodni penali kot sankcija za pasivnost dolžnika
Ana Maja Kralj:
Ukrajina proti Ruski federaciji: 32 vlog za intervencijo pred Meddržavnim sodiščem
  Jure Dermastja:
O določnosti povračil stroškov po ZDR-1
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

e-bilten  Številka 161, leto 2023, 10. maja

Novi izzivi 2023

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na konferenci Novi izzivi, ki bo 1. junija v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Osrednji tematiki konference bosta digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja ter izkušnje in zadovoljstvo uporabnikov. V živo boste lahko sodelovali ob predstavitvah letos posebej bogatega nabora odličnih gostov iz Slovenije in iz tujine. Z veseljem vam razkrivamo, da bodo zelo privlačne tematike segale od področja znanstvenih ozadij človeških odločitev, svetovnih novosti in trendov v plačilnih storitvah, področij uporabe ter varnosti osebnih podatkov in še več – do seveda v poslu tudi v javnem sektorju ključne in pereče teme – upravljanja celostnih izkušenj uporabnikov. Program je letos še posebno obširen.

Preberite več>>

Mobilna zavarovalnica

Bi uporabljali mobilno aplikacijo, s katero bi lahko hitro in preprosto na enem mestu obnovili svoja zavarovanja, prijavili škodo, naročili asistenčno pomoč, pregledali stanje privarčevanih sredstev in imeli na varnem shranjene vse svoje zavarovalne pogodbe? Spoznajte i.triglav, ki omogoča vstop v svet sodobnega poslovanja s Skupino Triglav. Mobilna aplikacija i.triglav je bila prvotno vzpostavljena leta 2017, s čimer so v Zavarovalnici Triglav želeli strankam čim bolj približati svoje storitve, zagotoviti enostavno, pregledno in obenem varno poslovno okolje. Z nadgradnjo, ki so jo izvedli v lanskem letu, in širšim naborom storitev prek pametnih naprav, so poskrbeli, da imajo zavarovanci enako ali še boljšo uporabniško izkušnjo kot s spletno različico digitalne poslovalnice.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela ZFPPIPP-H?

Novela ZFPPIPP-H na podlagi odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti med drugimi uvaja pojem grozeče insolventnosti in postopek sodnega prestrukturiranja zaradi njene odprave ter spreminja obveznosti poslovodstva in uvaja možnost revizije zaradi grozeče insolventnosti.

Preberite več>>

Predlog sprememb Zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov nacionalni pravni red usklajuje z evropskim in pri tem definira ogrevane tobačne izdelke, prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah ter prepoveduje kadilnice.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Video izobraževanja – NOVO

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 17-18 / letnik XXI.
>> So izogibanju plačevanja nadomestil za uporabo avtorskopravno varovanih vsebin šteti dnevi?
Področje obveznega kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic je specifično podpodročje avtorskega prava, ki je širši javnosti relativno slabo poznano. Malokdo ve, kakšne narave in razsežnosti so problemi, s katerimi se srečujejo subjekti, ki na tem področju poklicno delujejo na strani avtorjev in imetnikov sorodnih pravic. Eno večjih težav, če ne največjo, predstavlja izogibanje plačevanju pravičnih denarnih nadomestil za uporabo varovanih vsebin.
Tovrstne aktivnosti, ni jih malo, zavzemajo mnogotere pojavne oblike, katerih negativne finančne posledice tako za ustvarjalce kot za državni proračun so izjemno velike. Zato je pomembno, da organ, ki je specializiran za reševanje kolektivnih sporov med uporabniško in imetniško stranjo, tj. Svet RS za avtorsko pravo (v nadaljevanju: SAP), pri odločanju o spornih vprašanjih glede nadomestil za uporabo varovanih vsebin ter zlasti njihove višine in načina obračunavanja predvidi mehanizme za preprečevanje tovrstnega neželenega ravnanja. Vendar to vselej ni dovolj, saj zavezanci pogosto ne spoštujejo pravnomočnih odločb SAP ali jih zaobidejo, četudi te z objavo v Uradnem listu RS dobijo naravo zavezujočega predpisa.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče zadržalo uporabo Fursovih sledilnih naprav
Finančna uprava do končne odločitve ustavnega sodišča ne sme uporabljati sledilne naprave s katero bi bolj učinkovito odkrivala tihotapljenje trošarinskega blaga, zlasti tobačnih izdelkov.
>> Ustavni sodniki razveljavili del zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ustavno sodišče je razveljavilo 2. odstavek 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa uporabo tržnih podatkov pri določanju modelov vrednotenja. Presodilo je, da so pravni pojmi nedoločni, kar dopušča preširoko polje presoje.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Zakona o upravnem sporu (primerjalnik)
Novela > Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) bo zagotovila večjo učinkovitost odločanja v upravnem sporu, postopki pa se bodo izvajali brez nepotrebnega odlašanja, v razumnem roku, z okrepitvijo načel javnosti, ustnosti in kontradiktornosti, tako da se strankam zagotovi učinkovito sodno varstvo. >> Več
>> Spremembe Zakona o tujcih (primerjalnik)
Novela > Zakona o tujcih (ZTuj-2) je začela veljati 27. aprila, odpravlja administrativne ovire in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Podaljšuje brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanja slovenske družbe za vse kategorije tujcev. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 – 49
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Tožnik mora v postopku predložiti zadostno trditveno podlago
Tožnik je zatrjeval, da bo zaradi izgube rednega prihodka nezmožen preživljati družino in šoloobvezne otroke, a ker v predlogu ni podal nobenih trditev in dokazil o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju družinskih članov, sodišče njegove navedbe ni štelo za verjetno izkazano.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2023, številka 16 / letnik XXI.

 
>> O pričakovanju zasebnosti na posameznikovih smeteh
Ob vse večjih poudarkih evropskega prava na varovanju ustavnopravne pravice do zasebnosti se evropski pravni prostor presenetljivo nikoli ni soočal s problematiko zasebnosti, ki jo (lahko) posameznik pričakuje na zavrženih smeteh.
Pri teorijah in obširni sodni praksi o tem, kaj vse o posamezniku lahko izdajo lokacijski podatki, prometni podatki ob uporabi spleta in prekomerno zbiranje osebnih podatkov, je smiselno primerljiva in očitno pozabljena količina informacij, ki jih o posamezniku izda ena sama vreča njegovih smeti.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu
Poslanci Državnega zbora so z 61-imi glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu. Cilj predlaganih rešitev je, da se s čim manj spremenjenimi kapacitetami sodnega sistema poveča učinkovitost delovanja in odločanja v upravnem sporu. DZ je po vetu zakona o tujcih drugič podprl novelo zakona o tujcih.
>> Ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti?
Inšpektorat za informacijsko družbo je pretekli teden zavezancem po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij poslal obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na njihovem spletišču s pozivom k izjasnitvi ali njihovo spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.
>> Ponovna obveznost izročanja izdanega računa
>> Vodenje evidenc delovnega časa po novem
>> Aprilski sveženj kršitev
>> Načelo zakonitosti in uporaba analogije v kazenskem pravu
>> Pri pravno vezanih odločitvah poslovodja nima polja proste presoje
>> Posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj
>> Po štirih letih spet sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Začasni skrbnik zapuščine
Zapuščinsko sodišče v primerih, predvidenih v 131. členu > Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega skrbnika zapuščine, ki v imenu dedičev toži ali je tožen, da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove ter sploh zastopa dediče. Iz namena instituta skrbnika zapuščine izhaja, da naj bi to nalogo opravljala oseba, ki bo nepristransko zastopala vse dediče.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 227.760 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Najvišja dovoljena mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znaša 35,67 eura in velja za zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v skladu z 61. in 62.b členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila dodana v Uredbo o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (primerjalnik).
>> Nove določitve cen električne energije in zemeljskega plina
>> Spremembe Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu RS (primerjalnik)
>> Prenehanje veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
>> Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti RS
 
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
mag. Andrej Ferlinc:
Med vzročno zvezo in prepovedjo objektivne odgovornosti v kazenskem pravu
  mag. Aljoša Polajžar:
Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti pri izbiri delavca po podjemni pogodbi
Zoran Skubic:
Turisti, ki so sklenili paketno potovanje, so upravičeni do “pandemičnega” popusta
  dr. Dušan Štrus:
Začetek odpravljanja protiustavnosti volilnih sporov v Sloveniji
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2023, številka 15 / letnik XXI.

 
>> Predlog direktive EU za urejanje civilne odgovornosti umetne inteligence
Uvedba umetne inteligence postavlja številne izzive za obstoječe režime civilne odgovornosti, ki so osredotočeni na tradicionalna varnostna tveganja. Tovrstne tehnologije zahtevajo specifično urejanje odgovornosti zaradi dinamičnih komponent, ki so podvržene stalnim spremembam (proizvodi spremenijo svoje lastnosti od trenutka, ko so dani v promet), zaradi česar postane kompleksno dokazovanje tako obstoja napake kot tudi vzročne zveze med napako in nastalo škodo.
To lahko posledično pomeni, da oškodovanec ostane brez odškodnine v okviru režimov odgovornosti, ki se nanašajo izključno na trenutek, ko je bil izdelek dan prvič v promet. Dodatni izzivi so pri “avtonomiji” tehnologij umetne inteligence, ki povzroča odsotnost predvidljivosti, še posebej če je kodiranje programske opreme izvedeno s strojnim učenjem.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Vlada potrdila nacionalni program na področju mamil za obdobje 2023–2030
Vlada je potrdila resolucijo o nacionalnem programu na področju mamil za obdobje 2023-2030. Dokument, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, predvideva podporo razvoju programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s HIV-om in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov.
>> “Prispevek bi znašal 35 evrov. Vsa sredstva ostanejo v javnem zdravstvenem sistemu.”
Poslanci Svobode so v torek zvečer v parlamentarni postopek vložili spremembo zakona, s katero bi se dopolnilno zdravstveno zavarovanje preneslo v obvezno zavarovanje, ki bi znašalo 35 evrov. Cilj novele je ustrezno zdravstveno varstvo za vse prebivalce.
>> “Končno rešitve za ugotavljanje poklicnih bolezni”
>> Avstrija bo znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko
>> Meje svobode izražanja
>> Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti obsojenih korupcije v zdravstvu
>> Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja
>> Svet Evrope: Slovenija ponovno med najuspešnejšimi na področju izvrševanja sodb ESČP
>> Varuh: Ustava Romom zagotavlja enakopravnost, dejansko pa so iz družbe odrinjeni in izključeni
>> Slovenija se pridružuje tožbi proti Madžarski zaradi kršenja pravic oseb LGBTIQ+
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Merila vzročnosti pri poskusu nadomešča skrbna presoja nastanka »zadostne nevarnosti«
Vrhovno sodišče je v sodbi I Ips 53718/2020 z dne 13. 2. 2023 zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti in poudarilo, da merila vzročnosti pri poskusu nadomešča skrbna presoja nastanka »zadostne nevarnosti« za pravno zavarovano dobrino s storilčevim ravnanjem.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 227.480 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (primerjalnik)
Novela ZZSDT-D, ki velja od 8. aprila in se v pretežnem delu uporablja od 8. julija, poenostavlja zaposlovanje tujcev in sledi poglavitnim spremembam zakona o tujcih, za katere je Državni svet izglasoval odložilni veto. V novi 2.a točki 4. člena je opredeljen informativni list ter v spremenjeni 7. točki soglasje za zamenjavo, na več mestih pa se besedilo zakona ustrezno spreminja zaradi ukinitve pisnega soglasja upravne enote k enotnemu dovoljenju (npr. od 12. do 20. člena). Z devetih na tri mesece je skrajšan rok, ki mora preteči od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, po poteku katerega lahko prosilci za azil, ki imajo pravico do dostopa na trg dela, uveljavljajo to pravico na slovenskem trgu (spremenjeni 6. člen; uporablja se že od 8. aprila). Novela tudi določa nov rok – 30 dni – za nastop dela, ko tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih na podlagi novega soglasja Zavoda RS za zaposlovanje (tretji odstavek 8. člena).
>> Dopolnitev 18. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (primerjalnik)
>> Sprejem Smernic Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
>> Splošni akt o prenosljivosti številk in zamenjavi izvajalca storitev dostopa do interneta
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 42

 

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
dr. Miha Hafner:
Izvajanje pravice do obrambe v zvezi z izvedenstvom
  Ivo Grlica:
Kriptovalute v slovenski zakonodaji in sodni praksi
Luka Švab:
Delovni čas – nacionalna zakonodaja in mednarodno pravo ter sodna praksa slovenskih sodišč in Sodišča EU
  dr. Boštjan Tratar:
Plačevanje z gotovino kot človekova pravica
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
18. april 2023   Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)  
 
18. april 2023   Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)  
 
18. april 2023   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)  
 
18. april 2023   Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)  
 
18. april 2023   Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)  
 
18. april 2023   Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)  
 
18. april 2023   Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)  
 
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2023, številka 14 / letnik XXI.

 
>> Akt o kibernetski odpornosti je slaba novica za odprtokodni ekosistem
Diskusije o nevarnosti družbenih omrežij so ponovno popularizirale frazo iz 70-ih “Če je nekaj zastonj, si produkt ti”, ki je najbrž še kako resnična za množico aplikacij in spletnih storitev, ki jih dnevno uporabljamo.
Vendar pozabljamo, da internet ni bil zmeraj zgolj platforma za trgovanje z uporabniškimi podatki, ampak globalno omrežje za izmenjavo informacij, zasnovano na načelih prostega dostopa in participacije. Infrastrukturo interneta je zagotavljala množica sodelujočih deležnikov – posameznikov, univerz, podjetij, vladnih in nevladnih organizacij -, in ne le peščica tehnoloških gigantov.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o tujcih
Državni svet je na torkovi izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo > Zakona o tujcih. Novelo bo ob ponovnem glasovanju v DZ-ju tako moralo podpreti najmanj 46 poslank in poslancev. Pred tednom dni jih je za novelo glasovalo 45, proti pa 31. >> Več
>> Veljati je začela novela Zakona o javnem naročanju
2. aprila je začela veljati novela > Zakona o javnem naročanju. Ta med drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti, zakon pa vsebuje tudi nekaj drugih ukrepov za dvig konkurenčnosti na področju javnega naročanja.
>> Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov
>> Zdravstvo, pokojnine, davki, plačni sistem – osnutek nacionalnega programa napoveduje vrsto reform
>> Nezakonito imenovanje direktorja RTV SLO
>> Sindikat vojakov: Sodišče že drugemu pripadniku SV priznalo plačilo ur za pripravljenost za redno delo
>> Z novo biometrično osebno izkaznico bo mogoče obiskati zdravnika in lekarno
>> Z aprilom 4-odstotno zvišanje plač zaposlenim v javnem sektorju
>> Konec dodatkov za neposredno delo s covidnimi bolniki, izklaplja se tudi aplikacija #OstaniZdrav
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Preklic pogojne obsodbe
Preklic pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom je omejen z mejo preizkusne dobe. V skladu z 62. členom > Kazenskega zakonika (KZ-1) je preklic pogojne obsodbe mogoč tekom preizkusne dobe, v določenih primerih pa tudi po poteku preizkusne dobe. Slednje je med drugim možno, če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 57. člena KZ-1, med katerimi so tudi “druge, v kazenskopravnih določbah predvidene obveznosti”. Neupoštevanje navodila, določenega v okviru pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, pa ni mogoče šteti kot obveznost iz tretjega odstavka 57. člena KZ-1.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 227.400 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)
V Uradnem listu je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Cilj zakona je celovita obravnava položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti. >> Več
>> Spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov (primerjalnik)
Novela Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) razveljavlja tudi deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
>> Spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (primerjalnik)
>> Spremembe Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (primerjalnik)
>> Spremembe Zakona o službi v Slovenski vojski (primerjalnik)
>> Aneks št. 15 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
>> Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
>> Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa
>> Nove cene tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 38 – 41

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
dr. Dušan Mitrović:
Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja
  dr. Nana Weber:
Odvetniška tarifa in sodne takse – nova ureditev
Petruša Jager:
Zaupanje v varstvo in vzgojo skozi prizmo otrokove koristi
  Jasna Zakonjšek:
Strateške tožbe proti kritičnim posameznikom in posameznicam (SLAPP)
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

e-bilten  Številka 160, leto 2023, 5. aprila

ZVOP-2 je začel veljati 26. januarja 2023 – kakšne pomembne novosti prinaša?

Po velikem »preplahu«, ki ga je med upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov leta 2018 sprožila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so številna podjetja nekoliko umirila svoje delo na tem področju. Brez lokalnega predpisa, ki bi nadomestil tedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v naš pravni red (med drugim) ustrezno prenesel upravne globe, predpisane z GDPR, Informacijski pooblaščenec RS (IPRS) kot nadzorni organ namreč ni imel pristojnosti izrekati enormnih glob, ki so bile večinoma glavna motivacija za usklajevanje poslovanja s predpisi.

Preberite več>>

Zasebnost in varovanje informacij

Nove tehnologije, nova tveganja, nove nevarnosti in nove priložnosti. Ves čas se srečujemo z veliko izzivi in prav zato je pomembno, da razmišljamo o rešitvah ter iščemo poti, po katerih bomo uresničili cilje svojih organizacij z vso skrbnostjo do zasebnosti posameznika. Večkrat se znajdemo v precepu, ali imamo dovolj informacij, ali nas razvoj že prehiteva, kaj moramo preučiti pri uporabi različnih orodij, rešitev, kdaj in kako izkoriščati velike baze podatkov. In še in še. Ta vprašanja bomo obravnavali na konferenci 9. dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev?

Novela ZZSDT-D lajša postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih in krajša rok, v katerem bodo prosilci za azil imeli pravico do dostopa na slovenski trg dela.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o tujcih?

ZTuj-2G z namenom povečane ekonomičnosti postopka odpravlja nepotrebne administrative ovire in razbremenjuje upravne organe. Med drugimi spreminja način odločanja o zamenjavi delovnega mesta in vnovič uvaja brezplačno financiranje tečajev slovenskega jezika.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2023, številka 13 / letnik XXI.
>> Nekaj pomanjkljivosti spremenjenega Družinskega zakonika
Dvaindvajset let po tem, ko je Nizozemska kot prva država sveta istospolnim parom omogočila sklenitev zakonske zveze, je slovenski parlament izenačil pravice istospolnih in raznospolnih parov. Sprejete zakonske spremembe so posledica odločitve Ustavnega sodišča, ki je lani junija državnemu zboru naložilo, da mora v roku šestih mesecev odpraviti neskladja Družinskega zakonika (DZ) z Ustavo Republike Slovenije.
Del prebivalcev Slovenije je ob sprejetju Zakona o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B) zajela evforija. Spremembe so bile težko pričakovane in očitno jih vlada ocenjuje kot najboljšo možno rešitev. Pa vendar se ob kritični oceni sprememb postavlja več vprašanj.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Državni zbor sprejel več novel zakonov
Državni zbor je sprejel dopolnitve Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema. Banka Slovenije bo lahko na tej podlagi brez kakršnegakoli dvoma glede njenih pristojnosti še bolj neodvisno prilagajala makrobonitetni ukrep glede omejitve kreditiranja potrošnikov neodvisno od sprememb višine (bruto) minimalne plače. DZ je s 56 glasovi za in 20 proti sprejel novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki poenostavlja zaposlovanje tujcev. S 45 glasovi za in 31 proti je potrdil tudi novelo zakona o tujcih. DZ je sprejel tudi novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
>> Novosti pri čezmejnem izvajanju storitev
V Državnem zboru je bil sprejet nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), ki nadomešča istoimenski zakon iz leta 2017 z namenom uskladitve nacionalne z evropsko zakonodajo (opredeljeno v 2. členu zakona). Zakon regulira in ureja delovnopravni status vseh napotenih delavcev, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogoj za izvršitev naloga, izdanega na podlagi sojenja v nenavzočnosti
Pogoj za izvršitev naloga, izdanega na podlagi sojenja v nenavzočnosti, je izpolnjen, če odreditvena država da nedvoumno in jasno zagotovilo, da se bo zoper zahtevano osebo opravilo ponovno sojenje, če bo ta to zahtevala.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakonska določba o prenehanju sodniške službe ob upokojitvi v neskladju z Ustavo
Drugi odstavek 74. člena > Zakona o sodniški službi (ZSS), ki ureja prenehanje sodniške službe ob upokojitvi sodnika oziroma dopolnjeni starosti 70 let, je v neskladju z Ustavo, je v odločbi U-I-159/19 z dne 23. 2. 2023 odločilo Ustavno sodišče, saj hkrati ne določa prenehanja sodniške funkcije.
>> Izključitev pritožbe delničarja zoper sklep o prenosu pooblastila za vodenje poslov dolžnika
Izključitev pritožbe delničarja zoper sklep sodišča prve stopnje o prenosu pooblastila za vodenje poslov dolžnika v postopku prisilne poravnave na upniški odbor ali upnike ni primeren ukrep za dosego cilja okrepitve upravičenj upnikov ter posledično cilja učinkovitejšega finančnega prestrukturiranja dolžnika, je ocenilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-107/21, Up-341/21 z dne 2. 3. 2023. Zato je ugotovilo, da je 221.i člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), kolikor se nanaša na sklep o prenosu pooblastila iz razlogov po 2. točki prvega odstavka tega člena, v neskladju s 25. členom Ustave.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 34 – 37
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.