Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 15 / letnik XXII.

 
>> Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?
Odvetniki svoj poklic opravljajo na podlagi ustavne določbe kot del pravosodja. Odvetništvo je skladno s 137. členom Ustave Republike Slovenije kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon.
Zakon o odvetništvu v 1. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba in da odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice kot svoboden poklic, pravica opravljati odvetniški poklic pa se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic, kamor se vpisujejo tudi odvetniške družbe.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)
Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1).
>> Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah
>> Svoboda izražanja na družbenih medijih
>> Evropski parlament potrdil evropski pakt o migracijah in azilu
>> Z Uredbo Evropske unije od oktobra 2025 dalje do enotnih pravil političnega oglaševanja
>> Na Evropskem sodišču presenetljiva zmaga ruskih oligarhov zaradi EU-sankcij
>> ESČP: Švica kršila človekove pravice s pomanjkljivo podnebno politiko
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Davčno izogibanje
Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 235.620 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (primerjalnik)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 20. aprila. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor. >> Več
>> Spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (primerjalnik)
Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. >> Več
>> Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (primerjalnik)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (primerjalnik)
>> Spremembe Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (nova tarifna priloga )
>> Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (primerjalnik)
>> Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje digitalne vključenosti
>> Spremembe Odredbe o številu mest državnih tožilcev (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 – 31/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Mateja Hren:
Pravica do plačanega letnega dopusta v novejši sodni praksi Sodišča Evropske unije
  dr. Ana Jereb:
Pomen mednarodnega povezovanja sodnikov za krepitev vladavine prava
Pia Florjančič Požeg Vancaš:
O paradoksu predčasno zaključenega bolniškega staleža
  Špela Stare, Mojca Zorko:
Predlog novega zakona o medijih ne prinaša pričakovanega napredka pri ohranjanju kakovostnega novinarstva
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 14 / letnik XXII.
>> Ali je zaradi kršitev pravil o javnem naročanju mogoče zahtevati povračilo izgubljenega dobička?
Člen 49 ZPVPJN ureja odškodninsko odgovornost zaradi kršitev pravil o javnem naročanju in določa, da se odgovornost presoja po pravilih o odgovornosti brez krivde.

V postopkih javnega naročanja je lahko oškodovanec utrpel obe obliki škode: imel je stroške s pripravo ponudbe, hkrati pa ni bil izbran in je zaradi iste kršitve naročnika utrpel tudi izgubljeni dobiček. Ali lahko zahteva povrnitev obojega?

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novela F Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odločanje o izločitvi dokazov
Sodišču prve stopnje se do predloga za izločitev dokazov, ki je bil podan na predobravnavnem naroku in o katerem sta prvo- in drugostopenjsko sodišče odločili s posebnim sklepom, v sodbi ni treba ponovno opredeljevati. Obseg obrazložitve, ki jo mora sodišče podati v odgovor, je odvisen od navedb, ki jih je v predlogu za izločitev dokazov podala stranka postopka.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 – 28/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Sanja Vujanović Stepan:
Zmanjšanje pogodbene kazni v sodnem postopku
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 13 / letnik XXII.
>> Kdaj in zakaj je smiselno začeti postopek prodaje kapitalske naložbe?
Prispevek predstavlja celovit vpogled v procese nakupa in prodaje deležev v gospodarskih družbah. Razčlenjuje ključne razloge, zaradi katerih družbeniki ali delničarji posegajo po poslovnih transakcijah, osvetljuje postopek nakupa in prodaje, poudarja pomen strukturiranja pogodb, skrbnega pregleda in obvladovanja tveganj. Posebno pozornost namenja tudi davčnim vidikom prodaje kapitalskih naložb.
Čeprav se pri takšnih transakcijah najpogosteje prenaša poslovni delež (pri družbah z omejeno odgovornostjo) ali delnica (pri delniških družbah), in ne družba, je v ospredju interesov kupca vseeno družba. S skrbnim načrtovanjem postopka se lahko zaščitijo pravno varovani interesi tako kupcev in prodajalcev kapitalske naložbe kot tudi same družbe ter maksimizirajo njihove ekonomske koristi.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Zbornik znanstvenih razprav, št. 83/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sprejeta novela Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
Včeraj je Državni zbor z več kot dvotretjinsko večino sprejel novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), s čimer je prišlo do uskladitve omenjenega zakona s spremembami Ustave Republike Slovenije iz leta 2013.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Delni umik tožbe
Če stranka delno umakne tožbo takoj po izpolnitvi zahtevka, to ne pomeni umika tožbe in s tem neuspeha v postopku. Tožnik mora zaradi delnega umika tožbe toženki povrniti sorazmerni del stroškov pravdnega postopka, stroški glede dela zahtevka, s katerim je uspel, pa se odmerijo po uspehu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 – 26/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 12 / letnik XXII.
>> Interventni zakoni in zakoni o nujnih ukrepih v pravnem redu Republike Slovenije
Interventna zakonodaja, s katero se začasno ureja posamezno družbeno področje zaradi naravne nesreče ali drugega izrednega dogodka, je v Sloveniji v porastu. Ne glede na to, da smo tovrstno zakonodajo poznali že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je z začasnimi ukrepi reševalo predvsem naravne nesreče, je njena uporaba pogostejša od izbruha epidemije covida-19.
Zakonodajalec je v Sloveniji sprejel interventne zakone ne samo zaradi naravnih nesreč, ampak tudi za reševanje različnih težav v družbi, kot so gospodarske, finančne, energetske in druge krize, pandemije in celo za čakalne vrste v zdravstvu, problematiko odpadne embalaže ipd.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Publikacija Notarski vestnik za leto 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zaslišanje obremenilne priče
Čeprav lahko soobdolženec kot avtor obremenilne izjave pozneje med postopkom uporabi privilegij zoper samoobtožbo in se brani z molkom, pa mora sodišče ob upoštevanju uveljavljenih kriterijev presoditi, ali (1) so podani opravičljivi razlogi za opustitev neposrednega zaslišanja priče, (2) ali je izjava priče edini ali odločilen dokaz, na katerega se opira obsodilna sodba, in (3) ali so sodišča v zadostni meri poskrbela za uravnoteženje slabšega položaja obrambe, s čimer se ugotovi, ali je bil postopek zoper obdolženca kot celota pošten.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1)
3. aprila bo začel veljati novi Zakon o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), ki ureja načrtovanje, financiranje, oblikovanje, skladiščenje, vzdrževanje, prodajo in uporabo državnih blagovnih rezerv, način izvajanja storitev gospodarske javne službe ter ustanovitev in organizacijo izvajalca gospodarskih javnih služb iz tega zakona.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 22 – 23/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 11 / letnik XXII.
>> Transformacija špedicijske v logistično pogodbo
Učinkovito upravljanje dobavne verige kot pretoka blaga od mesta izvora do mesta njegove končne uporabe je v današnjih nestabilnih mednarodnih gospodarskih razmerah postalo ena ključnih poslovnih funkcij. Podjetja ne tekmujejo več le z izdelki in storitvami, ampak tudi z odpravljanjem motenj v dobavnih verigah. Strategijo “just in time” dopolnjuje “just in case” upravljanje vedno razpoložljivih zalog za kupce. Klasična špedicijska logistika ne zadošča več.
Za vedno bolj kompleksno upravljanje dobavnih verig podjetja angažirajo zunanje izvajalce z logistično pogodbo, ki se razvija kot proizvod avtonomnega prava. Na podlagi analize nekaterih domačih in mednarodnih pravnih virov želimo utemeljiti, da je zaradi velike pravne sorodnosti špedicijska pogodba naravno izhodišče za njeno transformacijo v logistično pogodbo, hkrati pa naj v sodobnem upravljanju dobavnih verig obe še naprej sobivata.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Publikacija Delavci in Delodajalci za leto 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novi Zakon o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu
Državni zbor je sprejel novi Zakon o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Zakon razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Kolizija pravic v primeru solastnine
(So)lastnik lahko v določenih primerih upravičeno in legitimno varuje svoj dom pred neželenimi vstopi drugega solastnika v svojo zasebnost, tudi z zamenjavo ključavnice. Ta omejitev pa drugemu solastniku ne odvzema prostega in svobodnega razpolaganja s preostalimi vidiki (so)lastninske pravice.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 – 21/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Marec 2024, številka 10 / letnik XXII.

 
>> Do kod seže avtonomija konzorcija glede spremembe njegove sestave v izvedbeni fazi?
V svetu nenehnih sprememb in hitrega tehnološkega napredka so podjetja – gospodarski subjekti – vedno bolj ozaveščeni o pomenu sodelovanja in povezovanja za uspešno izvajanje kompleksnih projektov.
Eno izmed učinkovitih orodij za takšno sodelovanje je konzorcij, pojem, ki postaja vse bolj pomemben v današnjem globaliziranem poslovnem okolju.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Revija Odvetnik, št. 114/2024
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Sodniki zaradi prenizkih plač na državno odvetništvo predali več kot 300 zahtevkov
>> Preiskave zaradi sodne stavbe na Litijski: NPU sumi, da si je 13 ljudi pridobilo 3,4 milijona
>> KPK zaradi kršitev protikorupcijske zakonodaje oglobil nekdanjo ministrico Simono Kustec
>> Objavljen javni poziv za zbiranje kandidatur za informacijskega pooblaščenca
>> O ustavnosti drugega odstavka 61. člena in petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
>> Priznavanje pokojninske dobe
>> Aretacija protestnikov Greenpeace v arktičnem oceanu nezakonita
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Obdavčitev »drugega dohodka«
V okvir obdavčitve z dohodnino »drugega dohodka« po 11. točki tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne spada tudi obdavčitev prejemka, za katerega ni ugotovljeno, da bi bil dosežen z aktivnostjo davčnega zavezanca in s ciljem povečanja premoženja.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 234.570 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o osnovni šoli (primerjalnik)
V Uradnem listu RS, št. 16 je bila objavljena novela K Zakona o osnovni šoli (ZOsn). Veljati je začela 1. marca, uporabljati pa se bo začela (v pretežnem delu) 1. septembra 2024. Novela prinaša novosti na področjih razširjenega programa, izobraževanja na daljavo, nacionalnega preverjanja znanja, napredovanja učencev priseljencev iz drugih držav in izobraževanja na domu. >> Več
>> Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Objavljene so bile tri razlage kolektivne pogodbe, glede določbe drugega odstavka 32.b člena, ki se nanaša na plačilo nadomestila plače za praznične dni, glede določbe šeste alineje 6. točke 36. člena, ki se nanaša na dodaten letni dopust iz naslova nege in varovanja težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe ter glede Priloge 5 Aneksa, ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest.
>> Spremembe Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (primerjalnik)
>> Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 16 – 18/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Igor Vuksanović:
Inovativno o pravni zaščiti žrtev izkoriščanja prostitucije
  Nikola Vujič:
Problematika valorizacije dosmrtnih rent
Nevenka Šorli:
Je rezervni sklad res skupno premoženje etažnih lastnikov, če z njim gospodari upravnik?
  Alenka Antloga:
Prepoved objave videonadzornega posnetka policijske aretacije lahko krši svobodo izražanja
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
1. april 2024   Stanovanjski zakon (SZ-1)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2024, številka 09 / letnik XXII.
>> Pomeni umetna inteligenca konec pravniškega poklica?
Umetna inteligenca je, kot vemo, računalniški sistem, zmožen izvajati naloge, ki običajno zahtevajo človeški razum, npr. vizualno dojemanje, prepoznavanje jezika, odločanje in medjezikovno prevajanje. Umetna inteligenca je “zmožnost sistema, da pravilno interpretira zunanje podatke, da se iz takih podatkov uči in da ta znanja s pomočjo gibkega prilagajanja uporablja za dosego specifičnih ciljev in nalog”.
V ta namen so strokovnjaki razvili različne metode, med katerimi je verjetno najpomembnejše strojno učenje. Gre za računalniške sisteme, ki so se zmožni učiti in prilagajati brez izrecnih navodil tako, da s pomočjo algoritmov in statističnih modelov analizirajo in sklepajo na temelju vzorcev in podatkov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator št. 5/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vlada sprejela več predlogov zakonov
Vlada je sprejela predlog novega Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki odpravlja neustavnost prvega zakona, hkrati pa uvaja dodatne izboljšave sodnega varstva nekdanjih imetnikov. Prav tako je določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah, s katerim zvišuje trošarine za tobačne izdelke in krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji, ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki se v zakonodajni postopek vlaga zaradi izvršitve treh odločb Ustavnega sodišča in izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Rubež premičnine
Skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je dopustno opraviti rubež dolžnikovih premičnin tudi, če dolžnik ni prisoten. V tem primeru izvršitelj oz. njegov pomočnik tudi ni dolžen nenavzočega dolžnika ali njegovega zastopnika oz. pooblaščenca pozvati k plačilu dolga namesto izvršbe.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
»  predsednika Okrajnega sodišča v Postojni
»  podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Februar 2024, številka 08 / letnik XXII.

 
>> Krepitev pomena nacionalnih sodišč za razvoj mednarodnega prava
Številni sodobni izzivi, s katerimi se sooča pravo, povzročajo premike tudi v odnosu domačih (nacionalnih) sodišč do mednarodnega prava. Čeprav so bile interakcije med njima prisotne od nekdaj, postajajo vse pogostejše.
Z razvojem številnih t. i. “navznoter obrnjenih norm” mednarodnega prava, ki bolj kot odnose med državami urejajo obveznosti držav v njihovem notranjem pravnem redu, in zaradi odsotnosti domačega prava, ki bi ustrezno naslavljalo spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti držav, sodišča mednarodno pravo uporabljajo neposredno ali pa za napolnitev pravnih pojmov po domačem pravu. Tako kljub temu, da njihova primarna naloga ni razlaga ali uporaba mednarodnega prava, postajajo vedno bolj pomembna tudi za njegov razvoj.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
DM Višji svetovalec – pravnik v Sektorju za pravo intelektualne lastnine
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Novosti v osnovni šoli: NPZ tudi v tretjem razredu, obvezni tuji jezik v prvem
Poslanci so s 46 glasovi za in 24 glasovi proti sprejeli novelo zakona o osnovni šoli. Prenovljeni zakon o osnovni šoli prinaša obvezni tuji jezik za prvošolce in nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce. Določa tudi, da je uspeh na NPZ-ju v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa. Novela prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah in vključevanja otrok priseljencev v obvezni program ter dviguje število predmetnih izpitov za šolajoče na domu.
>> Specializirano državno tožilstvo v letnem poročilu znova z opozorili o kadrovskih težavah
>> Nedoločnost pojma nasprotje interesov ne krši ustavnih določb o jasnosti predpisov
>> O ustavnosti Zakona o veterinarstvu (ZVet-1)
>> Pravica do poštenega sojenja
>> Strožja pravila za vse spletne platforme v EU-ju
>> Brošura ARS – Mediacija v sporih na področju intelektualne lastnine
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Meje proste presoje
Če z zakonom pogoji za imenovanje na mesto predsednika sodišča ne omejujejo možnosti ponavljanja mandatov, ni sprejemljivo, da Sodni svet v okviru proste presoje takšno zakonsko določbo razlaga drugače. Prostor proste presoje organa je namreč očrtan z razlago zakona. Le kadar zakon za odločanje pomembne vsebine ni določno opredelil, je lahko nadaljnjo oceno ter s tem izbiro primernosti odločitve prepustil tehtanju in odločanju organa.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 234.510 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (primerjalnik)
in spremembe dveh stavkovnih sporazumov na področju vzgoje in izobraževanja (primerjalnik) ter v dejavnosti visokega šolstva (primerjalnik).
>> Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024
>> Zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta
do petka, 15.3.2024.
>> Ratifikacija Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami (MZPSAEU)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 13 – 14/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
mag. Jan Gantar:
Razumevanje avtonomnosti univerze v slovenskem pravu
  dr. Marko Novak:
Etični kodeks za Ustavno sodišče RS
Hana Hoblaj:
Hrvaška uvaja zakonsko obveznost javne objave vseh sodnih odločb na spletu
  mag. Miha Skubic:
Kaj zadržuje inšpekcijo, da ne ukrepa zoper gradnjo kanala C0?
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
24. februar 2024   Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)  
 
24. februar 2024   Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1)  
 
24. februar 2024   Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)  
 
24. februar 2024   Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)  
 
24. februar 2024   Zakon o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2024, številka 07 / letnik XXII.
>> Za koga velja kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo?
Članek obravnava vprašanje, katere delodajalce zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, predvsem v luči pred kratkim sprejete razlage Odbora za njeno razlago, da ta zavezuje tudi društva, ki izvajajo osebno asistenco.
Ker sprejeta razlaga v urejanje delovnih razmerij vnaša več nejasnosti in negotovosti, kot je bil njen morebiten namen, v prispevku avtorja raziskujeta, za katere delodajalce in delavce ta sploh velja.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo, 2024/1
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Tanja Fajon v Haagu podpisala ljubljansko-haaško konvencijo
Konvencija o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev oziroma konvencija MLA predstavlja prelomno mednarodno pogodbo, ki bo pomagala zagotoviti pravico žrtvam genocida, zločinov zoper človečnost in vojnih hudodelstev ter zmanjšala nekaznovanost storilcev teh dejanj.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Nezdružljivost funkcije
Poklicnim funkcionarjem je prepovedano opravljanje določenih dejavnosti oziroma članstvo v osebah javnega ali zasebnega prava. Nadzor nad tem izvaja Komisija za preprečevanje korupcije, ki v primeru ugotovljene kršitve opozori funkcionarja in mu določi rok, v katerem je dolžan prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost ali funkcijo.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)
24. februarja bo začel veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1). S tem bo prenehal veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI). Po navedbah Vlade kot predlagateljice ZTI-1 je cilj slednjega izboljšati ureditev, ki določa organiziranje, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. ZTI-1 upošteva tudi zahtevo po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora po ZTI in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). >> Več
>> Spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (primerjalnik)
Glavni cilj novele A > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2) je izvajanje dveh evropskih uredb, s katerima se med drugim za nacionalni organ za nadzor nad kršitvami imenuje Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. >> Več
>> Spremembe Zakona o volitvah v državni zbor (primerjalnik)
10. februarja je začela veljati novela zakona o volitvah v DZ, ki pravico voliti in biti voljen omogoča polnoletnim, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir v skrbništvu. Prav tako uvaja pravico do pomočnika, ki lahko tem volivcem pomaga na volišču. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 – 12/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Inovacije na dlani z IUS-INFO
Na IUS-INFO smo zavezani k pionirstvu in ustvarjanju rešitev, ki pravnim strokovnjakom pomagajo pri doseganju vrhunskih rezultatov. Naša misija nas vodi tudi na globalno prizorišče, kjer sodelujemo z vodilnimi v pravni tehnologiji. Ponosni smo, da smo bili povabljeni kot partnerji na enega največjih dogodkov v pravni tehnologiji. Pridružite se nam in več kot 2.500 pravnim strokovnjakom, da skupaj raziskujemo najnovejše inovacije z več kot 300 predavatelji.
Izkoristite 10 % popust z našo partnersko kodo: LEXPERA10. Ne zamudite te izjemne priložnosti za mreženje, učenje in rast.

>> Več
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2024, številka 06 / letnik XXII.
>> Neustavnost omejevanja cen na primeru nepremičninskega posredovanja
Pogodba o nepremičninskem posredovanju je tip posredniške pogodbe (837. člen Obligacijskega zakonika – OZ). Za take pogodbe je običajno, da posrednik pridobi pravico do plačila tedaj, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval (prim. prvi odstavek 847. člena OZ). Plačilo za posredovanje običajno predstavlja določen odstotek od vrednosti posla – ta se plača samo, če je posel sklenjen.
Če do sklenitve posla, za katerega je posrednik posredoval, ne pride, posrednik ne prejme nobenega plačila za opravljeno delo. Razlog, zaradi katerega do sklenitve posla ni prišlo, pri tem ni pomemben (na primer naročitelj si lahko tudi premisli in ne želi skleniti posla, čeprav je posrednik za sklenitev posla že vse uredil). To pomeni, da mora biti odstotek od vrednosti posla, ki ga v primeru uspešnega posredovanja prejme posrednik, dovolj visok, da pokrije stroške delovanja nepremičninske družbe v primerih, ko plačila kljub delu posrednika ne bo.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)
Državni zbor je 30. januarja 2024 sprejel Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki se bo uveljavil 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem bo prenehal veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI). Po navedbah Vlade kot predlagateljice ZTI-1 je cilj slednjega izboljšati ureditev, ki določa organiziranje, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. ZTI-1 upošteva tudi zahtevo po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora po ZTI in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Razrešitev generalnega direktorja
Generalni direktor Statističnega urada je javni uslužbenec in za urejanje njegovega položaja veljajo tudi določbe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), tudi tiste, ki urejajo prenehanje položaja, kot je le-to urejeno v petem odstavku 83. člena.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 – 10/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.