Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 38 / letnik XX.
>> Pravni položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku
V članku obravnavamo položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP). V slovenskem kazenskem procesnem pravu oškodovanec kaznivega dejanja tradicionalno uživa dokaj ugoden pravni položaj. V članku so obrazložene različne oblike sodelovanja oškodovanca v kazenskem postopku, osredotočamo pa se samo na bistvene oblike sodelovanja.
Oškodovanec je oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana (njena osebna ali premoženjska pravica). Kršene pravice oškodovanca so lahko osebne (npr. pravica do življenja, do svobode, do nedotakljivosti družine) ali katerakoli premoženjska pravica. To pomeni, da je v kazenskem postopku oškodovanec lahko tako fizična kot pravna oseba.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Slovenija nekaterih direktiv še vedno ni prenesla v zakonodajo
Evropska komisija je Sloveniji poslala več uradnih opominov, ker v svojo zakonodajo ni v celoti prenesla petih evropskih direktiv. Dva od petih opominov se nanašata na področje pravic delavcev, dva pa na delovanje podjetij.
>> Predsedniške volitve se tudi uradno začenjajo
Mesec dni pred volitvami predsednika republike bo danes tudi uradno stekla volilna kampanja. Predsedniški kandidati bodo lahko volivce nagovarjali vse do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje v tujini.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki je začel veljati 22. septembra in bo veljal do 31. decembra 2025, določa začasne ukrepe za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.
>> Novela Zakona o oskrbi s plini (primerjalnik)
22. septembra je začela veljati novela > Zakona o oskrbi s plini. Novela ureja stanje na trgu s plini, ki se je pojavilo zaradi zaostrenih energetskih razmer po celotni Evropi in širše. Novela dopolnjuje pojem gospodinjskega odjemalca. Določa tudi odjemalca osnovne oskrbe, kjer poleg gospodinjskega in malega poslovnega odjemalca dodaja skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva oz. skupnega gospodinjskega odjemalca. S tem odgovarja na težave, ko so bili v pretekli zimi ti odjemalci uvrščeni med poslovne in so tako plačevali bistveno višje cene ogrevanja.
>> Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Sodni svet je objavil poziv k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS. Prijave so odprte do 21. oktobra. Do istega roka se zbirajo tudi kandidature na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 119 – 121
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pravična denarna odškodnina
Če ugotovljena pravična denarna odškodnina presega tožbeni zahtevek, sodišče zahtevku v celoti ugodi, tj. prisodi odškodnino (samo) v višini zahtevka. Tudi če presodi, da bi bil oškodovanec upravičen do višje odškodnine od vtoževane, pravično odškodnino (in ne nižje, zahtevane) zmanjša za delež oškodovančeve odgovornosti ter mu jo nato lahko prisodi največ do višine zahtevka.

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 37 / letnik XX.
>> Slovenski volilni sistem: nenavadno razumevanje načela enakosti in odločujočega vpliva volivcev
Je sedanje razmerje 1 : 2,7 ustavno skladno? Volilni sistem v vsaki demokratično urejeni državi velja za temeljni pravni in politični institut, ki mora odražati širši družbeni konsenz, saj ga sestavlja niz pravnih pravil in načel, na podlagi katerih ljudstvo neposredno izvršuje svojo oblast. V Sloveniji trenutno veljavna volilna zakonodaja dopušča vsaj dve očitni anomaliji – popačeno izpeljavo načela enake volilne pravice in negacijo odločujočega vpliva volivcev na podelitev mandatov.
Da politična skupnost lahko deluje, morajo obstajati določena pravila, na podlagi katerih poteka vsaj osnovna koordinacija družbenega življenja in ki naj karseda učinkovito preprečujejo neželene posledice človeškega sobivanja. Pravna pravila seveda ne predstavljajo edinega normativnega sistema, vendar je dobrobit njihovega obstoja tolikšna, da si v praksi le težko zamislimo skupnost, ki se ne bi tako ali drugače opirala nanje, ko gre za vprašanje koordinacije oz. regulacije družbenih odnosov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Jedra odločb DKOM
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Potrjen predlog sprememb, ki odpravljajo neustavnost družinskega zakonika
Odbor DZ za delo je z desetimi glasovi za in petimi proti potrdil vladni predlog sprememb družinskega zakonika. Ta sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva
Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki velja od 10. septembra, zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določa začasne ukrepe na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Gre za energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, energetski dodatek za invalide in začasen odstop od 27 in 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) ter 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
>> Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
Od 10. septembra pa velja tudi Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), ki zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 – 118
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogoji za pridobitev starostne pokojnine
Tožena stranka je izdala odločbo, s katero tožnici zaradi neporavnanih prispevkov ni priznala pravice do 20 % starostne pokojnine. Sodišče prve stopnje je njen tožbeni zahtevek, da naj se ji prizna pravica do starostne pokojnine, zavrnilo, zoper tako sodbo pa je tožnica vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbeno sodišče je s sodbo Psp 129/2022 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Ugotovilo je namreč, da navedbe tožnice o nepopolnih davčnih evidencah ter o delnih plačevanjih prispevkov s strani tožnice ne držijo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Ana Maja Kralj, Jakob Mišič Jančar:
Zdravstveno varstvo prosilcev za mednarodno zaščito
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 36 / letnik XX.
>> Udeležba zaposlenega prostovoljnega gasilca na intervencijah
V zadnjem času smo tudi v Sloveniji priča obsežnim požarom, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopadajo tako profesionalni kot prostovoljni gasilci. Slednji pa imajo nemalo težav z udeležbo na intervencijah, saj jim delodajalci to preprečujejo z navedbo, da ima delo pri delodajalcu prednost.
V prispevku avtorica posebej izpostavlja problematiko prostovoljnih gasilcev, ki so sicer zaposleni delavci pri različnih delodajalcih. Prostovoljni gasilci neredko navajajo, da jim delodajalci preprečujejo udeležbo na intervencijah z izgovorom, da ima delo pri delodajalcu prednost, oziroma jih silijo, da za čas intervencije koristijo letni dopust. Ker se bojijo za svojo zaposlitev, se delodajalcu ne upajo zoperstaviti in se posledično med delovnim časom ne udeležijo intervencij ali pa zaradi pritiskov delodajalca v tem času dejansko koristijo letni dopust.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
>> Podaljšan rok za vloge za izplačilo dodatka po ZDUPŠOP
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije
Vlada je na dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.
>> Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odškodninska odgovornost
Pri opredelitvi objektivne odškodninske odgovornosti je pomembno to, da škoda izvira iz stvari ali dejavnosti, ki se šteje za nevarno, torej mora biti večja škodna nevarnost del njene biti. Stvar oziroma dejavnost mora biti že po svoji naravi nevarna oziroma mora večja škodna nevarnost izhajati iz stvari ali dejavnosti. To na drugi strani izključuje objektivno odgovornost, če stvar ali dejavnost postane nevarna zaradi nedopustnega ravnanja ali opustitve oškodovanca ali tretjih oseb. V takšnem primeru namreč večja škodna nevarnost ne izhaja iz stvari ali dejavnosti, temveč iz nepravilnega, nevestnega ali neskladnega ravnanja vpletenih subjektov.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (primerjalnik)
Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda vloži pri ministrstvu do 30. novembra 2023 na obrazcu iz nove priloge.
>> Spremenjena višina sredstev za izplačilo nadomestila upravičencu iz projekta Tradicionalni Slovenski zajtrk
Upravičencem, ki izvajajo javnoveljavne vzgojno-izobraževalne programe in na dan slovenske hrane izvedejo zajtrk z vsemi živili iz pravilnika, se izplača nadomestilo 0,72 eura na osebo.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 115 – 116
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 35 / letnik XX.
>> Delo v splošno korist – zakonita alternativa izvrševanja zaporne kazni ali svojeglava diskrecija sodišča?
Ko sodišče izreče obsodilno sodbo, po načelu individualizacije kazenske sankcije slednjo priredi teži kaznivega dejanja in okoliščinam, v katerih ga je storilec storil. Sodišče izreče kazen v predvidenem zakonskem razponu, lahko pa se odloči tudi za opozorilno sankcijo. Kazenski zakonik (KZ-1) predvideva tudi alternativno izvrševanje zaporne sankcije, pri čemer je ena od alternativ delo v splošno korist. Smisel tega alternativnega ukrepa je, da je za določene storilce kaznivih dejanj bolj smiselno, da se njihova zaporna kazen nadomesti z delom.
Temeljno vodilo, kdaj naj se ta ukrep izreče, bi morala biti družbena koristnost, ki v konkretnih primerih prevlada nad kazenskopravno retribucijo. Več ko družba lahko pridobi od obsojenca, bolj utemeljeno bo, da se mu odobri delo v splošno korist – in obratno, nižja ko je posameznikova koristnost za družbo, manj smiselna je odobritev tega ukrepa. Avtorja se sprašujeta, ali naša sodna praksa zares preverja pogoje družbene koristnosti posameznika, ko se odloča za izrek dela v splošno korist, ali je izrek ukrepa odraz svojeglave sodniške diskrecije. Prav tako pa tudi, ali je ta ukrep sploh smiselno zakonsko urejen.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Energetski dodatek za najranljivejše
Vlada je sprejela Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izpodbijanje predpisa v upravnem sporu
Predpis oziroma njegova norma morata imeti učinek upravnega akta, da ju je mogoče izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. Neposredno morata urejati pravni položaj konkretno določenih oziroma določljivih oseb, kar pomeni, da po vsebini že pomenita takšno odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi teh oseb, da izdaja nadaljnjih upravnih odločb ni potrebna.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov
Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) določa, da se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo.
>> Zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije
Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 se mesečni prispevek posamezne odjemne skupine na kW obračunske moči za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije obračuna v višini 50 %.
>> Ukrep prostovoljnega samotestiranja na virus SARS-CoV-2
Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 111 – 114
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 34 / letnik XX.
>> Zagotavljanje varnosti državljana s stališča posegov v človekove pravice
V članku je obravnavan zakonodajni vidik varnosti državljanov na splošno v družbi in posegi v človekove pravice v kazenskopravnem pomenu v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, delno tudi z vidika prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Opredeljen je vidik razmerja med varnostjo in svobodo, in sicer najprej na splošno v družbi in nato še v njenem kazenskopravnem sistemu. Čeprav gre za dve večplastni vrednoti, lahko rečemo, da sta obe namenjeni zagotavljanju varnosti v širšem pomenu besede.

V teoriji in praksi se najpogosteje srečujemo s problemom omejevanja pravic v kontekstu kaznovalnega prava tako v predkazenskem postopku kakor tudi v postopku o prekršku. Prvo pravilo je, da morajo biti možnosti državnih organov za poseganje v pravice izrecno določene z zakonom na povsem jasen (določen) način, da tega ni mogoče prepustiti presoji državnih organov v posamični stvari.

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DZ soglasno podprl začasno znižanje DDV-ja na energente
DZ je z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov. Vlada bo morala za energente z znižanim DDV-jem zagotoviti tudi regulacijo cen.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Fikcija vročitve
Za nastop fikcije vročitve je odločilno to, kdaj je bilo naslovniku puščeno obvestilo o prispelem pisanju, in iztek 15-dnevnega roka, kar pomeni na zadnji dan 15-dnevnega roka. Fikcija vročitve ne nastopi z dnem, ko je naslovniku puščeno pisanje po izteku roka.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Nov Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
Novi Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, ki velja od 20. avgusta, določa obseg in vrsto podatkov, ki jih zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo. Stari pravilnik se uporablja še za poročanje o količini prodanih goriv v prometu do 31. marca za preteklo leto ter za poročanje o številu priključnih mest za električna vozila in količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih, do 31. marca za preteklo leto.
>> Koncesija za graditev žičniške naprave
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, ki začne veljati 3. septembra.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 110
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Sonja Ilovar Gradišar:
Posebna koncernska revizija
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

e-bilten  Številka 152, leto 2022, 24. avgusta

Uporaba ZUP v “drugih javnopravnih zadevah” 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 4. členu določa, da se upravni postopek smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom. Sistemi zagotavljanja javnih storitev in dobrin uporabnikom vključujejo odločanje o pravicah ali obveznostih posameznika, tudi če postopek odločanja o tem v javnopravnem predpisu ni izrecno urejen.

Preberite več>>

 

Kaj prinaša novela Zakona o varstvu potrošnikov?

Ker se področje varstva potrošnikov zaradi razvoja trga hitro spreminja, je temu treba prilagajati tudi predpise. Na ravni EU so bili v letu 2019 sprejeti kar trije zakonodajni akti s področja varstva potrošnikov, katerih rok za prenos se je iztekel v letu 2021. S predlogom zakona se tako v slovenski pravni red na novo prenaša naslednje direktive: Direktiva 2019/770/EU, Direktiva 2019/771/EU, in Direktiva 2019/2161/EU.

Preberite več>>

Kandidiranje na lokalnih volitvah

Za vsake volitve, za lokalne pa še posebej, je eno od najpomembnej��ih vprašanj kandidiranje. Najpomembnejšo vlogo pri kandidiranju imajo v praksi politične stranke. Ta ugotovitev velja predvsem za državne volitve, vendar pa tudi – čeprav manj – za lokalne skupnosti, zlasti večje. Izbira volivcev se tudi tu omejuje predvsem na izbiro med političnimi strankami.

Preberite več>>

Uvaja se enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dosedanji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

V Založbi Uradnega lista napovedujemo:

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 33 / letnik XX.
>> Spremembe Stanovanjskega zakona – SZ-1E na rešetu prakse
Na XIV. Dnevih stvarnega in izvršilnega prava 8. in 9. junija 2022 v Portorožu so udeleženci v stanovanjski sekciji razpravljali o zadnjih spremembah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki jih je Državni zbor RS sicer sprejel 26. maja 2021, začele pa so veljati 19. junija 2021. Posamezne njegove določbe pa so se oziroma se bodo začele uporabljati postopno v rokih, določenih v zakonu, tako da uporabniki še niso občutili vseh njegovih sprememb.
Dobro leto po njegovi uveljavitvi je nujno opozoriti na nekatere pomembnejše spremembe na področju upravljanja večstanovanjskih stavb, zlasti ker so minili tudi roki za izvedbo posameznih določil, kot je vodenje sredstev rezervnega sklada na fiduciarnem računu in nadzor njihove uporabe.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Pojasnila glede legalizacije objektov
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DVK sprejela rokovnik volilnih opravil za predsedniške volitve
Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predsedniške volitve, ki bodo 23. oktobra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči v ponedeljek, 22. avgusta. Volivci bodo od tega dne lahko izrazili podporo posameznim kandidatom, mogoče bo tudi že vlaganje kandidatur. Morebitni drugi krog volitev bo 13. novembra.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Plačilo stroškov postopka
V zadevi je višje sodišče poudarilo, da je posebnost ureditve stroškov kazenskega postopka iz 94. člena > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v tem, da jih mora ne glede na izid postopka povrniti tisti, ki jih je povzročil po svoji krivdi. Pogoj je izpolnjen, ko je med neupravičenim ravnanjem procesnega udeleženca in nastalimi stroški podana vzročna zveza.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (primerjalnik)
Od 27. avgusta se bosta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, lahko odločili, da bosta na listini namesto kot mož oziroma žena, glede na svoj spol, opredeljeni kot zakonca.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 108 – 109
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 32 / letnik XX.
>> Nadzor nad cenami ni noben bavbav
Na prvi pogled možnost uvedbe nadzora nad cenami deluje nekoliko srhljivo. Tisti najbolj paranoični si začnejo predstavljati Big Brotherja v obliki države, ki začne lomastiti po čudovito sproščenem trgu, ki se oblikuje na osnovi nežne in nevidne roke, ki lahkotno regulira ponudbo in povpraševanje. Predstavljajo si hudobno državo, ki postopoma ukinja kapitalistično tržno gospodarstvo in ki je popolnoma pišmeuhovska do zasebne lastnine, do truda, ki ga podjetniki neumorno vlagajo v svoja podjetja, do “svetega” ekonomskega zakona ponudbe in povpraševanja ipd.
Nekateri z najbolj bujno domišljijo si predstavljajo vrnitev v svinčene čase planskega gospodarstva, v pekel zloglasne železne zavese, v komunizem in pri tem niti ne pomislijo na to, da bi bila taka avantura neuresničljiva že zaradi slovenskih ustavnopravnih omejitev, pa tudi zaradi članstva v Evropski uniji in s tem povezanih zavez za ohranjanje tržnega gospodarstva in svobodne gospodarske pobude.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Zahteva za ustavno presojo dela zakona o preprečevanju pranja denarja
Informacijska pooblaščenka je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Na težave v zvezi z varstvom osebnih podatkov je opozarjala že v času obravnave zakona v Državnem zboru.
>> Vklop GPS sledenja vozil leasingojemalca na daljavo
Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje glede vklopa GPS sledenja tovornih vozil leasingojemalca na daljavo. IP v zadevi opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
>> Koriščenje letnega dopusta
Letni dopust ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih od 159. do 164. in je namenjen počitku delavca. Letni dopust je pravica, ki jo delavec pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja v višini, ki je odvisna od delodajalca, njegovih internih aktov ter kolektivnih pogodb.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
Nov zakon, ki bo začel veljati 18. avgusta, vpliva na enajst drugih zakonov. Med ureditvami, ki jih zakon vrača v preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. Zakon ukinja tudi pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih in projektnih razpisih, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.
>> Spremembe in dopolnitev Uredba o zagotavljanju prihrankov energije – primerjalnik spremenjenega besedila
novelo uredbe, ki bo začela veljati 17. avgusta, Vlada znova uvaja prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva, saj se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe Eko sklada. Prispevku se je junija začasno odpovedala, da bi znižala cene goriv. Tako na avtocestah kot zunaj avtocestnega križa bo prispevek za dizelsko gorivo 0,800 centa, za motorni bencin pa 0,736 centa.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 105 – 107
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Luka Gaberščik:
Poslovna skrivnost
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odškodnina za polog
Višje sodišče je s sklepom I Cp 538/2022 preučevalo pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo, da zato, ker o odškodnini še ni pravnomočno odločeno in ker je ta lahko bodisi denarni znesek bodisi nadomestna nepremičnina, še ni izpolnjen pogoj za položitev sodnega depozita po osmem odstavku 216. člena > Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v zvezi z 203. členom > Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) in 302. členom > Obligacijskega zakonika (OZ).

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
18. avgust 2022 Zakon o orožju (ZOro-1)
18. avgust 2022 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
18. avgust 2022 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
18. avgust 2022 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
18. avgust 2022 Kazenski zakonik (KZ-1)
18. avgust 2022 Zakon o tujcih (ZTuj-2)
18. avgust 2022 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
18. avgust 2022 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
18. avgust 2022 Gradbeni zakon (GZ-1)
18. avgust 2022 Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
18. avgust 2022 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
18. avgust 2022 Zakon o ohranjanju narave (ZON)
DOBRO JE VEDETI
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 31 / letnik XX.
>> Prenizka izrečena kazen kot kršitev EKČP
Z nedavno sodbo Stoyanova proti Bolgariji je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je Republika Bolgarija prekršila 14. člen v zvezi z 2. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), in ji naložilo, naj pritožnici, ki je duševno trpela, ker se država ni primerno odzvala na homofobno motiviran smrtonosni napad na njenega sina, plača 7.000 evrov pravičnega nadomestila.
Dejstva primera so grozljiva. Leta 2008 so trije mladi fantje v Sofiji brutalno pretepli in nato zadušili 26 let starega sina pritožnice. Zato, ker naj bi bil videti kot homoseksualec. Policija jih je odkrila in proti dvema se je začel kazenski postopek. Eden je bil ob storitvi kaznivega dejanja mladoleten.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče o nezdružljivosti funkcij
Država je policiji in policistom podelila pristojnosti, s katerimi lahko zelo intenzivno posegajo v telo in dostojanstvo posameznika. Zato se v javnosti ne sme pojavljati upravičen dvom o tem, da policist svojih pristojnosti ne uporablja v javno korist, je presodilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-809/21.
>> Predlogi davčnih sprememb v javni obravnavi
Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih zakonov z davčnega področja in jih posredovali v javno objavo in v medresorsko obravnavo. Rok za pripombe oziroma odziv je 19. avgust 2022. Predlogi odpravljajo oziroma popravljajo nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti v letih 2021 in 2022, naslavljajo nekatere vsebine iz Programa za delo koalicije 2022 – 2026 in draginjo ter prinašajo administrativne poenostavitve za davčne zavezance.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela pravilnika, ki bo začela veljati 13. avgusta, določa v preglednici v 7. členu nove vrednosti za odmero nadomestil upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, pa po novem znaša: v postopku stečaja nad pravno osebo 1.081 evrov (prej 1.200 evrov), v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine pa 541 evrov (prej 600 evrov).
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela, ki bo začela veljati 12. avgusta, določa, da bo po novem varovana oseba tudi varuh človekovih pravic, in sicer po četrti stopnji. Pri varuhu so to predlagali med drugim zato, ker je aktualni varuh v zadnjih dveh letih tarča številnih groženj. Podpredsednik vlade bo po novem varovan po tretji stopnji, če bo to narekovala ocena ogroženosti, sicer pa po četrti stopnji. Po četrti stopnji so med drugim varovani ministri, predsednik državnega sveta, ustavnega in vrhovnega sodišča ter drugi navedeni v 8. členu.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 102 – 105
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Reintegracija invalida
Zgolj dejstvo, da ima toženka več deset delovnih mest, ki bi bila ustrezna za tožnika, samo po sebi ne utemeljuje reintegracije, če so ta delovna mesta le sistemizirana in delodajalec nima potrebe po njihovi zapolnitvi. Prav tako tudi trenutna odsotnost potrebe po delavčevem delu oziroma zasedenost delovnih mest ni okoliščina, ki bi vedno utemeljevala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi. Zato je v vsakem primeru potrebno skrbno tehtanje okoliščin in interesov na strani obeh strank.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Boštjan J. Turk:
Nadzor nad cenami ni noben bavbav
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2022, številka 30 / letnik XX.
>> Kaj lahko naročniki storijo, ko ponudbe presegajo zagotovljena sredstva?
Zagotovljena (tudi razpoložljiva) sredstva predstavljajo znesek, ki ga ima naročnik predvidenega in pripravljenega (običajno na proračunskih postavkah ali postavkah finančnega načrta) za plačilo obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o izvedbi javnega naročila. Na skladnost ponudbe z zagotovljenimi sredstvi mora naročnik paziti v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, ko mora preveriti, ali je ponudba ponudnika, ki mu namerava oddati javno naročilo, dopustna, torej med drugim ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Če naročnik ugotovi, da ponudba presega zagotovljena sredstva, mora izločiti ponudbo kot nedopustno.
V trenutnih razmerah, ko se cene blaga ter tudi storitev dnevno spreminjajo, se naročniki pogosto znajdejo v situaciji, ko bodisi niti ne prejmejo nobene ponudbe bodisi prejmejo ponudbe, ki presegajo le zagotovljena sredstva. V prispevku so predstavljene možnosti, ki jih ima naročnik, kadar v postopku javnega naročanja zaradi nezadostnih zagotovljenih sredstev ne more oddati javnega naročila.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o uravnavanju emisij z odklopnimi napravami v motornih vozilih
Programska oprema, s katero so opremljena dizelska vozila in ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pri običajnih temperaturah in v večjem delu leta, je prepovedana odklopna naprava. Ker taka neskladnost vozila ni neskladnost manjšega pomena, odstop od prodajne pogodbe za vozilo načeloma ni izključen.
>> Vrhovno sodišče o začasnih odredbah v upravnem sporu
Tožeča stranka lahko upravičeno predlaga, da se nastanek težko popravljive škode prepreči z izdajo začasne odredbe, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji, ni pa mogoče od nje zahtevati, da poleg škode, ki neposredno izvira iz izpodbijanega upravnega akta, utemeljuje obstoj nadaljnje (težko popravljive) škode, je presodilo Vrhovno sodišče v zadevi I Up 109/2022.
>> Pravne posledice spremembe upnika ali dolžnika
Kompleksnost sodobnih obligacijskih in poslovnih odnosov je povzročila, da so se v praksi izoblikovali določeni pravni posli, v katerih so upniki svoje terjatve in dolžniki svoje dolgove prenesli na druge subjekte. Njihov smisel je običajno v poenostavitvah uveljavljanja terjatev oziroma poravnave dolgov, pa tudi v prepletenosti poslovnih interesov vseh deležnikov teh pravnih poslov.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)
Interventni zakon, ki je začel veljati 26. julija, posega v več zakonov s področja zdravstva z namenom, da bi stabiliziral zdravstveni sistem, skrajšal vrste in bolnikom zagotovil ustrezno zdravstveno obravnavo. Med glavnimi rešitvami so poleg dodatkov na primarni ravni za povečan obseg dela tudi profesionalizacija svetov zavodov, obvezno izvajanje vsakoletne notranje revizije v javnih zdravstvenih zavodih, novi urad za nadzor, kakovost in naložbe v zdravstvu ter plačilo vseh izvedenih zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa. Interventni zakon posega tudi v zadnjo novelo zakona o javnih naročilih (ZJN-3C). Ta naj bi po mnenju ministrstva za zadravje vsebovala določbe, ki so v nasprotju s pravnim redom EU in v sistem vnašajo korupcijska tveganja. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 98 – 101
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Andreja Kržič Bogataj:
Nemci brez voznika na prehitevalnem pasu?
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Posebna nega in varstvo otrok
Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo Psp 220/2021 presojalo pravilnost odločbe, s katero je Center za socialno delo (CSD) določil nižje nadomestilo za nego in varstvo otroka, kot ga je zahtevala družina. Sodišče prve stopnje je prisodilo višje nadomestilo, zoper takšno odločitev pa se je pritožila tožena stranka (CSD), ki je v pritožbi navedla, da otrok, za katerega je družina zahtevala nadomestilo, poleg Downovega sindroma, nima drugih bolezni in motenj, ki bi opravičevala višje nadomestilo. Kako je odločilo višje sodišče?

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.