Prispevki

V preteklem tednu smo bili priča grozljivim požarom na Krasu. Ognjeni zublji so uničili že več kot dva hektara. Podnebne spremembe, ki so prinesle dolgotrajno sušo, so skupaj s slabimi okoljskimi in drugimi politikami, pripeljale do naravne katastrofe. Požrtvovalni gasilci so na terenu vse dneve in noči in nam dajejo lekcijo iz solidarnosti.

Naravno katastrofo pa je desnica žal zlorabila za lastno politično propagando. Pred dnevi so se na spletu pojavili anonimni zapisi, ki našo Niko, nas in organizacije, ki so sodelovale pri lanskoletni referendumski kampanji za vodo, kirvijo za požare in pomanjkanje vode na Krasu. Anonimnim zapisom so kmalu sledili zapisi vidnih predstavnikov SDS in bivšega predsednika vlade.

Poslanec SDS Andrej Hoivik je objavil izrez Uredbe o razvrščanju objektov in se zlagal, da zaradi zavrnitve Vizjakovega zakona na referendumu enostavnih objektov, kot so rezervoarji za potrebe javne vodne infrastrukture, danes ni možno graditi v priobalnem pasu. Resnica je, da je tako enostavne kot vse druge vrste objektov, ki so namenjeni oskrbi z vodo in vodno infrastrukturo, mogoče graditi tudi v priobalnem pasu. 1. točka prvega odstavka 37. člena Zakona o vodah namreč omogoča gradnjo vseh objektov “javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo” v priobalnem pasu.

Preprosto povedano, rezervoarje in vso drugo vodovodno infrastrukturo, ki bi zagotavljali oskrbo z vodo, je mogoče graditi, kjerkoli bi bilo to potrebno. Zakaj jih niso zgradili, pa je treba vprašati politike, ki so bili v zadnjih 30 letih na oblasti. Laž, ki jo je zapisal poslanec SDS, je očitna, namenjena pritlehni diskreditaciji, in za povrh še izkorišča tragedijo in stiske ljudi.

Proti zakonu o vodah se je glasovalo zaradi popolnoma drugih razlogov.

1. Zakon je ogrožal površinske in podzemne vode. Nove gradnje, ki jih je omogočal zakon, bi ogrozile površinske vode, ki so neposredno povezane s podzemnimi vodami. Podzemne vode pa so glavni vir pitne vode v Sloveniji. Kot je lepo povedal prof. dr. Mihael J. Toman: “Čiščenje voda se dogaja na priobalnih in obrežnih območjih, ki delujejo kot v človeškem telesu ledvice. Če vam jih odstranijo, se boste preprosto zastrupili.”

2. Zakon je zmanjševal sredstva za oskrbo s pitno vodo. Čeprav je pravica do pitne vode zapisana v ustavo, za številne dele Slovenije ostaja zgolj črka na papirju. Vlade pa zakonov, ki bi pravico, ki je bila v ustavo vpisana leta 2017, udejanjila v praksi, niso pripravile. Po številnih delih Slovenije je vodovod neurejen, zaradi nezadostnih kapacitet pa vodovod celotne slovenske obale potrebuje velike naložbe. Hkrati je vlada s tem škodljivim zakonom iz proračuna prelagala nove obveznosti na Sklad za vode, katerega namen je tudi (so)financiranje gradenj in sanacij vodovodov, kanalizacije in druge vodne infrastrukture, s čimer se zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za oskrbo s pitno vodo.

3. Povečane možnosti za privatizacijo dostopa do vode. Čeprav je voda naše javno dobro, ki mora biti dostopna vsem, je na referendumu zavrnjeni zakon dovoljeval več možnosti gradenj objektov v zasebni lasti na vodnih in priobalnih zemljiščih ter s tem ponudil tudi več možnosti za privatizacijo dostopa do vode.

4. Nove gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vključujejo tudi izpuste odpadnih voda in/ali uporabo škodljivih in nevarnih snovi. Dovoljena bi bila namreč gradnja npr. hotelov, restavracij in gostiln, nakupovalnih in trgovskih središč, bencinskih servisov, parkirišč in javnih cest. Dovoljeni bi bili tudi drugi objekti, namenjeni uporabi večjega števila ljudi, kar že samo po sebi povečuje tveganje za onesnaženje okolja.

5. Poslabšanje poplavne varnosti. Funkcija priobalnih območij je med drugim blaženje poplav. Na ta območja se namreč lahko razlijejo visoke vode in s tem jih imamo manj drugje, recimo v strnjenih naseljih (kjer poplav ne želimo). Če bi priobalna območja omejili z novimi gradnjami, bi si torej naredili medvedjo uslugo. Pozidana priobalna območja pa bi tudi oteževala vzdrževanje vodotokov, kar bi dodatno povečalo poplavno nevarnost.

Tovrstni napadi in očitki jasno temeljijo na strahu predstavnikov SDS pred ponovno aktivacijo ljudi na referendumih, ki prihajajo. V lanskoletno referendumsko kampanjo za čisto in pitno vodo se je povezalo kar 19 organizacij ter številni posamezniki, strokovnjaki s področja varstva okolja in narave ter družbeno aktivističnih organizacij. Na ulicah mest in vasi je podpise zbiralo več sto prostovoljcev in prostovoljk. Na glasovanju na referendumu je novelo zakona o vodah zavrnilo 87 % volilk in volilcev, dosežen je bil dvojni kvorum. Novelo je zavrnilo 680 000 ljudi, ki so dobro vedeli, o čem glasujejo. Glasovali smo proti privatizaciji priobalnih območij in uničevanju vode in narave.

Zaradi lažnih obtožb in zavajanj, ki referendum povezujejo s pomanjkanjem vode in požari, smo se odločili, da bomo posegli po pravnih sredstvih. Take diskreditacije so povsem nesprejemljive in nelegitimne. Žal nam je, da je tragedija mnogih ljudi in požrtvovalnost gasilcev izrabljena za tovrstne politične manipulacije.

Solidarno z vsemi gasilci in prebivalci Krasa.

Vaš,

Inštitut 8. marec

e-bilten  Številka 151, leto 2022, 27. julija

 

Kaj prinaša novela Zakona o lokalnih volitvah?

Predlog zakona temelji na načelih zakonitosti, preglednosti in učinkovitosti. Načeli zakonitosti in preglednosti se uveljavljata predvsem tako, da zakon jasno in pregledno ureja pravila volilnega spora in volilnega procesa. Načelo učinkovitosti pa se upošteva tako, da se odpravljajo določbe, ki bremenijo postopek in povečujejo možnost napak.

Preberite več>>

Novemu komentarju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na pot

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil sprejet novembra 2015, je prinesel novo ureditev javnega naročanja pri nas. Že četrti zakon po vrsti na tem področju je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/15 z dne 30. novembra 2015. Nekaj let ni bil deležen bistvenih sprememb, z izjemo novele ZJN-3A, ki je z namenom vpeljave in zagotavljanja socialno odgovornega javnega naročanja dopolnila manjše število določb.

Preberite več>>

Bo projekt odprave administrativnih ovir – novi REK-O obrazec, res zaživel
s 1. 1. 2023?

Minister za finance RS je napovedal najprej kratkoročne spremembe v obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (normiranci, obdavčitev premoženja, razbremenitev obdavčitve plač), nato do leta 2024 temeljito davčno reformo. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev je v veljavi od 21. 5. 2022, a je Ministrstvo za finance že predlagalo njegove spremembe. REK-O obrazec in vse spremembe naj bi začele veljati s 1. 1. 2023 in ne s 1. 9. 2022.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

V Založbi Uradnega lista napovedujemo:

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2022, številka 29 / letnik XX.
>> Več dela, odločno višje plače in proti “enovitosti” sodnika
Časopis Delo je 27. junija 2022 objavil članek Mitje Felca z naslovom: “O spremembah se leta in leta samo razpravlja”. Če sem prav razumel, naslov aludira na misel predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča, citirano v članku, “da bi bili v sodstvu učinkovitejši, ni treba le čakati na posodobljeno zakonodajo”. Pravniška srenja bi se, morda celo civilnodružbeno organizirana, na to morala – zaradi lastne soodgovornosti za stanje – odzvati. Menim, da je razprava o stanju in spremembah nujna ne glede na stalne zakonodajne spremembe ali pa prav zaradi njih. Stalne spremembe po mojem trdnem prepričanju prej slabijo kot krepijo sposobnost sodne veje oblasti za učinkovito opravljanje njene funkcije.
Sprenevedajoče, svetohlinsko in nemoralno je vztrajati pri obstoječih plačah sodnikov. Zahtevnost njihovega dela in učinkovitost sojenja, ki bistveno prispevata h krepitvi pravice in resnice, zakonitosti in pravne države, terjata drugačno plačilo. Obenem je treba upoštevati medsebojni odnos med tremi vejami oblasti.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Nadgrajena sodna praksa glede izdaje začasnih odredb
Vrhovno sodišče RS (VSRS Sklep I Up 109/2022) je nadgradilo in deloma spremenilo sodno prakso pri razlagi postopka in pogojev za izdajo začasnih odredb, s katerimi sodišče do pravnomočne odločitve v upravnem sporu zavaruje pravni položaj stranke pred posegi nosilcev oblasti. Z novostmi gre tudi za namero, da se prepreči težko popravljiva škoda na področju davčnega prava.
>> Instituta solastnine in skupne lastnine ter sodna praksa
V praksi je najbolje, če je določen subjekt (fizična ali pravna oseba) edini lastnik določenega premoženja. Tako razpolaganje, kot tudi upravljanje s takim premoženjem je dejansko najbolj enostavno, saj zanju ne potrebuje soglasja ostalih (so)lastnikov. Če vzamemo za primer nepremičnino – lahko jo proda, odda v najem, zastavi za najem hipotekarnega kredita, nekomu podari, zapusti, lahko na njej zamenja streho, opravi ostala nujna in nenujna vzdrževalna dela ipd.
>> Sodišče EU o pristojnosti za določitev sedeža agencije
Sklepi predstavnikov držav članic o določitvi novega sedeža agencije EMA (Evropska agencija za zdravila) in sedeža organa ELA (Evropski organ za delo) so politični akti brez zavezujočih pravnih učinkov, zato zoper njih ni mogoče vložiti tožbe za razglasitev ničnosti. Za določitev sedežev agencije EMA in organov ELA je pristojen zakonodajalec Unije in ne države članice.
>> Istospolno usmerjeni in (skupna) posvojitev otrok
Odrekanje možnosti skupne posvojitve partnerjema partnerske zveze dejansko nasprotuje samemu bistvu posvojitve, ki je v zagotovitvi stabilnega, ljubečega in podpornega okolja za otrokov razvoj, je presodilo Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-91/21, Up-675/19 z dne 23. junija 2022. Ukrep vnaprejšnje izključitve partnerjev partnerske zveze od možnosti uvrstitve na seznam kandidatov za posvojitev ni primeren za dosego cilja varstva koristi posvojenca.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Javni poziv se zaključi 11. septembra 2022.
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
Od 16. julija je v veljavi novela uredbe, ki med drugim ureja elektronsko vročanje s seznanitvijo, ki se opravi tako, da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom s tem, da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje (elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča (elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema).
>> Uredba o določitvi cen električne energije
Uredba, ki se bo uporabljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 94 – 97
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izplačilo nadur
Delavec je upravičen do plačila za ure, ki presegajo polni delovni čas, tudi če niso bile izrecno odrejene kot nadurno delo, če jih je dejansko opravil in je delodajalec vedel zanje, pri čemer je upravičen do plačila skupaj z dodatkom tako za ure znotraj omejitev nadurnega dela kot ure, ki te omejitve presegajo. Tudi če delodajalec za odrejanje oziroma dopuščanje nadurnega dela nima zakonsko določenega razloga, to ne pomeni, da delavec za ure preko polnega delovnega časa, ko je opravljal delo z vedenjem delodajalca, ni upravičen do plačila.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Renata Salecl:
Ameriško poletje jeze
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2022, številka 28 / letnik XX.
>> Čas je za nadgraditev stališča do obveznosti glavne obravnave v upravnem sporu
Tako v teoriji kot v sodni praksi Vrhovnega sodišča ostaja aktualno vprašanje, v katerih primerih mora Upravno sodišče (kot sodišče prve stopnje) izvesti glavno obravnavo v upravnem sporu. Nova zakonska ureditev glavne obravnave v upravnem sporu je tudi predmet predloga novele ZUS-1C (17. člen). Prispevek išče odgovor na vprašanje, v katerih primerih je Upravno sodišče dolžno izvesti glavno obravnavo v skladu s pravico do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), in ugotavlja, da pravica do izvedbe obravnave ni absolutna, tako da opustitev njene izvedbe, v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 sama po sebi še ne pomeni kršitve 22. člena URS.
Pred Vrhovnim sodiščem so namreč s tem v zvezi odprti še številni spori. Namen prispevka je prikazati, da pravica do izvedbe obravnave ni absolutna, temveč je (tako kot druge človekove pravice) lahko omejena s pravicami in svoboščinami drugih oseb oziroma zaradi javne koristi (tretji odstavek 15. člena URS).

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o upoštevanju dobe za vzgojo otrok
Sodišče je potrdilo svojo sodno prakso (sodba C-576/20), v skladu s katero mora država članica, ki je pristojna za izplačilo pokojnine in v izključno kateri je upravičenec delal in plačeval prispevke tako pred prenosom stalnega prebivališča v drugo državo članico, v kateri se je posvetil vzgoji svojih otrok, kot tudi po njem, upoštevati to dobo za vzgojo otrok.
>> US o pravici do sklenitve zakonske zveze za istospolno usmerjene osebe
Ureditev, ki partnerjem istega spola ni dovoljevala oziroma še vedno ne dovoljuje sklenitve zakonske zveze, ni bila oziroma ni v skladu s pravico istospolno usmerjenih oseb do nediskriminatorne obravnave, je odločilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-486/20, Up-572/18. Med drugim je navedlo, da se tradicionalni pogled na zakonsko zvezo kot zvezo oseb različnega spola tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu od sprejetja URS dalje (posebej opazno v zadnjih desetih letih) spreminja v smeri omogočanja sklenitve zakonske zveze istospolnim partnerjem.
>> Zastaranje kazenskega pregona v t. i. zadevi Patria
Glede vsebine in posledic domneve nedolžnosti na ustavni ravni ni razlik med oprostilno sodbo in sklepom o ustavitvi postopka, je presodilo Ustavno sodišče v sklepu v zadevi Up-351/17 z dne 20. junija 2022, s katerim je zavrglo ustavno pritožbo Ivana Janeza Janše v t. i. zadevi Patria.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Začasni odvzem vozniškega dovoljenja
Cilj, ki ga osebni omejevalni ukrep (začasni odvzem vozniškega dovoljenja) zasleduje, je, da se še pred pravnomočnostjo sodbe prepreči udeležba v javnem prometu osebam, ki so izkazale, da niso vredne zaupanja oziroma so v določeni meri pričakovano nevarne in se s tem zaščiti življenje, zdravje in premoženje drugih oseb (in dejansko tudi storilca samega). Gre torej za ukrep za preprečitev ponovitvene nevarnosti, njegov namen in narava pa sta enaka kot pri varnostnem ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja po 72. členu KZ-1, zato mora sodišče pred odločitvijo za tako preventivno sankcioniranje presoditi, ali je zaradi storilčevega obnašanja, osebnih lastnosti oziroma nesposobnosti za varno vožnjo izkazana nevarnost, če bi še naprej sodeloval v javnem prometu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Pravilnik o lokacijski informaciji
Pravilnik, ki je bil izdan na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in je začel veljati 9. julija, podrobneje določa obliko in vsebino obrazca zahteve za pridobitev lokacijske informacije, obrazca za izdajo lokacijske informacije in podrobnejšo vsebino lokacijske informacije. Ta vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.
>> Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah
Splošni akt, ki bo začel veljati 23. julija, določa programske vsebine, ki bi lahko škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok, stopnjo zaščite in načine razvrščanja ter označevanja v tem splošnem aktu določenih programskih vsebin ter smernice za njihovo predvajanje. Otroške programske vsebine ne smejo vsebovati prizorov uživanja drog in zdravju nevarnih snovi, uporabe alkohola, kajenja, nasilja ali nevarnega vedenja, ki bi ga lahko otroci posnemali na nevaren način, razen če so upravičeni s kontekstom ali negativno ovrednoteni.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 92 – 93
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2022, številka 27 / letnik XX.
>> Svetovnonazorsko ravnotežje na Ustavnem sodišču
Ker pravo ni naravoslovna znanost, se določitev lihega števila sodnikov zdi priročen način za sprejetje sodbe. Kako se torej oblikuje potrebna večina najmanj petih sodnikov za določeno rešitev? Nedvomno na presojo posameznega sodnika vpliva več dejavnikov, od katerih so pretežno v ospredju pravni argumenti, a kadar gre za posebej občutljive družbene teme, ki jih enostavno ni mogoče nasloviti brez uporabe izvenpravnih meril presoje, je svetovnonazorska opredelitev sodnika gotovo eden od dejavnikov presoje.
S poudarjanjem pomena svetovnonazorsko uravnoteženega US ne orjemo ledine. Z obilo odločnosti in vztrajnosti na ta vidik kadrovanja že leta opozarja predvsem nekdanji sodnik US mag. Matevž Krivic, ki mu lahko zgolj pritrdimo v njegovi oceni, po kateri je sprenevedanje o pomenu nazorske opredelitve kandidatov za mesto sodnika na US odraz infantilnega razumevanja demokracije.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o odvzemu dovoljenja kreditni instituciji
Odvzem dovoljenja za dejavnost kreditne institucije družbi AAB Bank s strani Evropske centralne banke je utemeljen zlasti s hudimi kršitvami pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je storila družba AAB Bank.
>> Vrhovno sodišče o odškodninski odgovornosti države
Nezakonitosti upravne odločbe ni mogoče enačiti s pojmom protipravnosti kot predpostavke, ki vodi do odškodninske odgovornosti države, je pojasnilo Vrhovno sodišče v sodbi v zadevi II Ips 112/2021 z dne 21. aprila 2022, ko se je (med drugim) ukvarjalo z očitki o protipravnem ravnanju inšpekcijskega organa.
>> Sodna praksa glede zlorab bolniške odsotnosti
Število bolniških odsotnosti oziroma absentizma je v obdobju pandemije s koronavirusom precej naraslo. Številne odsotnosti so bile upravičene, nekatere pa tudi ne. Določeni delodajalci so se zato odločili ukrepati in preveriti bolniški stalež svojih zaposlenih. Kako se izvaja nadzor delodajalca nad bolniško odsotnostjo delavca?
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela uredbe, ki bo začela veljati 16. julija, med drugim ureja elektronsko vročanje s seznanitvijo, ki se opravi tako, da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom s tem, da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje (elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča (elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema).
>> Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku
Nov pravilnik, ki bo začel veljati 16. julija, med drugim določa vsebino sporočil, ki se izmenjujejo med informacijskim sistemom za vročanje in naslovnikom oziroma med informacijskim sistemom za vročanje in organom, ki je odredil vročanje dokumenta v elektronski obliki. Pravilnik vsebuje kar 21 prilog z različnimi besedili.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 – 91
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izpodbojnost pogodbe, sklenjene zaradi grožnje
Sodišče meni, da hoče toženec neutemeljeno prikazati, da je navedena grožnja pravzaprav permanentno ustvarjeno stanje sile. Grožnja pri njenem naslovniku ustvari strah, ki lahko povzroči, da ta ravna zoper svojo siceršnjo voljo. O pogodbi, sklenjeni zaradi grožnje, govorimo, če je pogodbena stranka ali tretja oseba z nedopustno grožnjo povzročila pri drugi pogodbeni stranki utemeljen strah, da je ta zaradi tega sklenila pogodbo (45. člen OZ).

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 26 / letnik XX.
>> Zaposlovanje oseb z začasno zaščito iz Ukrajine v sistemu agencijskega dela v Sloveniji
Evropska komisija je februarja 2022 prvič v zgodovini predlagala aktivacijo evropske direktive o začasni zaščiti, ki naj bi razseljenim osebam iz Ukrajine omogočila hiter in enostaven način pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje in dostop do izobrazbe oziroma trga dela v državah članicah. Po sprejetju podzakonskih aktov v Sloveniji in pridobitvi odločbe o statusu so imele razseljene osebe iz Ukrajine priznano pravico do dela, na podlagi katere so se lahko zaposlile, samozaposlile ali delale po civilnih pogodbah. Čeprav se lahko osebe z zaščito vključijo v delo na podlagi široke palete zakonskih podlag, v Sloveniji v tej skupini delavcev prevladujejo agencijske zaposlitve. Prispevek se osredotoča na značilnosti agencijskega dela azilantov in oseb z (začasno) zaščito v Sloveniji, pri čemer so poudarjene posebnosti v procesih zaposlovanja razseljenih oseb iz Ukrajine.
Pregled sekundarnih virov in podatki, pridobljeni v intervjujih s predstavniki kadrovskih agencij, kažejo, da državne institucije na aktivacijo takega mehanizma niso bile ustrezno pripravljene. To je povzročilo zamudo pri izdajanju odločb (načrtovana je bila izdaja izkaznic), ki jih razseljene osebe iz Ukrajine potrebujejo za vključitev v delo. Odziv trga dela v Sloveniji je bil izrazito vključujoč, kadrovske agencije in drugi delodajalci so pokazali visoko pripravljenost sprejeti v delovni proces kandidate iz Ukrajine, med katerimi so prevladovali kvalificirani in višje izobraženi kadri. Zastoji v pridobivanju statusa, otežen dostop do kandidatov, vrzel med ponudbo in povpraševanjem, slabo znanje jezikov in odsotnost dokazil o izpolnjevanju pogojev so bili ključni izzivi, s katerimi so se v procesu zaposlovanja srečevali deležniki.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče: Odloki o maskah, razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih neustavni
Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili vladni odloki iz leta 2020, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo. Po presoji ustavnega sodišča so določbe izpodbijanih odlokov posegale v splošno svobodo ravnanja, ki jo zagotavlja ustava. Vlada pa bi omenjene ukrepe smela uvesti le, če bi imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu. Ustavno sodišče pa je zavrglo pobudo za oceno ustavnosti odlokov o zaprtju šol med epidemijo covida-19. Ocenilo je, da ni več mogoče pričakovati, da bo vlada širjenje virusa še skušala omejevati na ta način.
>> Zadeva Patria zaključena, ustavno sodišče zavrglo pritožbo
Ustavno sodišče Republike Slovenije je razglasilo, da ima zaradi 31. člena Ustave pravnomočen sklep o ustavitvi postopka zaradi zastaranja (iz vidika zagotavljanja domnevne nedolžnosti) iz 27. člena Ustave enake pravne učinke kot oprostilna sodba.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zavrnitev izdaje začasne odredbe
Težko nadomestljiva škoda je pravni standard, ki ga zakon ne definira, ampak ga v vsakem konkretnem primeru napolnjuje sodišče. Da pa to lahko stori, mora imeti na voljo konkretne trditve o takšni škodi, ki nastaja ali grozi in dokaze zanjo. Zgolj navajanje ene stranke, da bo zaradi nekega dejanja (morebiti v prihodnje) nastala škoda, ne ustreza standardu težko nadomestljive škode in s tem izdaji začasne odredbe.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Sprememba davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Vlada je v okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv izdala spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in povračilo stroškov prevoza na delo, ki se ne všteva v davčno osnovo, zvišala z 0,18 na 0,21 evra za kilometer. Višino neobdavčenega povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pa je zvišala z 0,37 na 0,43 evra za kilometer. Spremembe se bodo začele uporabljati julija.
>> Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Višina regresa za letni dopust za leto 2022 znaša 1.300,00 EUR.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 86 – 87
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Borut Bratina:
Pravna veljavnost in učinkovanje sklepov upravnega odbora družbe
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 25 / letnik XX.
>> Ali je sodelovanje izvršitelja v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje sploh še smiselno?
Namen tega prispevka je analizirati izvršiteljevo vlogo v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje (v nadaljevanju: NVP), ki ne kotirajo na borzi (peti odstavek 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), in ugotoviti, ali je ta glede na trenutno stanje v praksi sploh še smiselna. Prispevek je nastal zato, da bi pomagal vsem procesnim subjektom, ki nastopajo v izvršbi na netržne NVP, in kot predlog zakonodajalcu za spremembo dosedanje ureditve.

Izvršiteljeva vloga v izvršbi na NVP, ki niso vključeni v trgovanje na organiziranem trgu, zaradi številnih dejavnikov, ki bodo opisani v tem prispevku, danes velja za obsoletno, neekonomično in nepotrebno. Zaradi dolgotrajnih postopkov, številnih tveganj in postopkovnih problemov, ki spremljajo izvršbo na netržne NVP, se upniki najpogosteje zanjo ne odločajo, saj jim prinaša več težav kot rešitev.

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30.6.2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DZ sprejel spremembe zakona o vladi, ki uvaja tri nova ministrstva
Državni zbor je na izredni seji s 53 glasovi za in 25 glasovi proti sprejel spremembe > zakona o vladi. Ta uvaja tri nova ministrstva, za solidarno prihodnost, visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo.
>> V javni obravnavi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah
V enomesečni javni razpravi, in sicer do 18. julija 2022, je osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1L). Z novelo ZGD-1L se v slovenski pravni red delno prenašata dve direktivi Evropskega parlamenta in Sveta. Gre za direktivo s področja uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (digitalizacijska direktiva) in direktivo glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (mobilnostna direktiva).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Evropski nalog za izvršbo
Pogoj za izdajo evropskega naloga za izvršbo je nespornost zahtevka. Če sklep o izvršbi ni bil izvršljiv, ker ni bil vročen dolžniku, ni bil nesporen in tako naloga ni mogoče izdati. Enako velja, če upnik pri opredelitvi temelja zahtevka ni zadostil določbam evropske uredbe, kar pomeni, da ni dosegel minimalnih standardov pri sklepu o izvršbi.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Pojasnilo za izvajanje ZUreP-3 do sprejema podzakonskih aktov
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022). Za premostitev vrzeli med začetkom uporabe ZUreP-3 in uveljavitvijo vseh podzakonskih predpisov je v ZUreP-3 v končnih določbah urejeno podaljšanje veljavnosti oziroma uporabe podzakonskih aktov sprejetih na podlagi prejšnjih zakonov. V primeru, kadar ZUreP-3 določene obveznosti in upravne postopke, dokumentacijo, potrdila predpisuje drugače, kot to določajo določeni podzakonski predpisi, ki se še uporabljajo, ali pa ti podzakonski predpisi tega niti ne urejajo, se neposredno uporabijo določbe ZUreP-3, kot novejšega predpisa višje ravni.
>> Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
V veljavo je za leto dni stopila Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišji drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se bodo cene teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikovale prosto.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 84 – 85
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 24 / letnik XX.
>> Pravica do pomoči pri končanju življenja
Človeško življenje je ena od danosti, ki je verjetno ne bomo nikoli do konca doumeli. Z obstojem življenja je pogojeno vse, kar nas dela človeka. Brez dejstva, da živimo, si na individualni ravni ni mogoče misliti nič lepega, prijetnega ali ustvarjalnega. Z življenjem smo, in ko se neha, prenehamo in nas ni več. Zato ne preseneča, da nas je strah, ko pomislimo, da ga bomo izgubili. Celo ko se zavemo svoje končnosti, nas stisne pri srcu, čeprav naše življenje ob tej misli ni konkretno ogroženo.
Žal se lahko življenje iznenada obrne v slepo ulico, v kateri ni videti nobenega žarka upanja. Neozdravljiva bolezen, naglo usihanje življenjskih moči, popolna odvisnost od pomoči drugih, hudo razočaranje, fizične bolečine ipd. lahko pripeljejo človeka v stanje, v katerem se želi čim hitreje posloviti od življenja. Če bolniku v takem stanju priskoči nekdo na pomoč bodisi tako, da mu priskrbi sredstva za samomor, bodisi da ga ubije, govorimo o “dobri smrti” ali evtanaziji.

Na svetu je nekaj držav, ki tako pomoč tudi pravno dopuščajo. Med njimi so v Evropi v glavnem štiri, ki so splošno legalizirale aktivno končanje tujega življenja.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih tudi prek portala SPOT
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Od včeraj na voljo digitalni bon
Mladi lahko unovčijo digitalne bone ’22 za nakup računalniške opreme. Kakšna so pravila koriščenja in kdaj bodo boni na voljo tudi za starejše? Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.
>> Sodišče EU o posledicah brexita
Britanski državljani, ki so uživali pravice, vezane na evropsko državljanstvo, po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije nimajo več pravice voliti in biti voljeni na občinskih volitvah v državi članici svojega prebivališča.
>> Volilni molk ni v neskladju z URS
Z institutom volilnega molka je volivcem zagotovljeno, da vsaj dan pred volitvami in na dan glasovanja niso izpostavljeni novim informacijam oziroma načrtnim in sistematičnim pritiskom, kako naj glasujejo, je pojasnilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-260/19 z dne 5. maja 2022, v kateri je presojalo ustavnost dela prvega odstavka 2. člena in 32. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Vrnitev darila med zakoncema
Razveza zakonske zveze ni nujno pogoj za vložitev tožbe za vrnitev darila med zakoncema. Ni namreč razumnega razloga, zakaj bi moral zakonec, ki je že vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, čakati s tožbo za vrnitev darila vse do pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin
Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljajo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbe posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN).
>> Preklicani sklepi za povrnitev stroškov policije na shodih
Štirje sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 30. decembra 2021, s katerimi so bila sprejeta obrazložena mnenja v skladu s 5. odstavkom 16. člena Zakona o državnem odvetništvu glede priprave in vložitve tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih javnih shodih, prenehajo veljati.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80 – 83
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
5. november 2023 Zakon o železniškem prometu (ZZelP)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 23 / letnik XX.
>> Sintetični podatki – izjema v predpisih o varstvu osebnih podatkov
Predpisi o varstvu podatkov so velika ovira za učinkovito uporabo analitične moči, ki jo ponujajo umetna inteligenca in drugi napredni algoritmi. Tehnološki napredek pri anonimizaciji podatkov nam omogoča, da opustimo omejitve, ki jih nalaga zakonodaja o zasebnosti, in preučimo možnosti proste uporabe podatkov. S kreiranjem sintetičnih podatkov želijo tehnološka podjetja ponuditi rešitev tega problema z uporabo umetne inteligence za ustvarjanje novih podatkovnih nizov, ki posnemajo statistične korelacije podatkov iz resničnega sveta.

Razpoložljivost orodij, s katerimi obidemo to oviro, predstavlja velik preobrat za številne panoge, zlasti bančništvo in finance, farmacijo, medicino itd. Pravila se nenadoma spremenijo, in če je postopek izpeljan pravilno, se lahko katerakoli zbirka podatkov spremeni v področje, ki je izvzeto iz zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

Nadaljevanje članka

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o (ne)dovoljeni državni pomoči
Splošno sodišče Evropske unije je v zadevi T-577/20 potrdilo združljivost nemške pomoči za reševanje družbe Condor s pravom EU. Dejstvo, da so finančne težave družbe Condor izvirale iz likvidacije skupine Thomas Cook, ni pomenilo ovire za to, da Komisija to pomoč odobri.
>> US zadržalo del ZVO-2 glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti
Pobudnik nasprotuje rešitvi iz novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), da naj bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno.
>> Zavrnitev predloga za izdajo svetovalnega mnenja
Če bi Vrhovno sodišče sprejelo izziv in izdalo svetovalno mnenje, bi se samo pahnilo čez rob svoje ustavne vloge iz 127. člena Ustave RS, je presodilo Vrhovno sodišče v zadevi II SM 1/2022. S sklepom je zavrnilo predlog za izdajo svetovalnega mnenja o uporabi, razlagi in ovsebinjanju stroškovnih predpisov.
>> Pregled in prepis posameznih kazenskih spisov
Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede pridobitve podatkov v zvezi z obtožnico – posameznika namreč zanima, ali lahko pridobi tudi podatke o osebah, ki so z njim v postopku.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife – primerjalnik spremenjenega besedila
5. junija je začela veljati novela, ki med drugim spreminja prilogo, kjer so posamezne odvetniške storitve določene s številom točk (posebni del odvetniške tarife). Bistveno je spremenjen 7. člen (primerjalnik besedila), ki na novo določa zvišanja vrednosti storitev za zastopanje več strank v različnih postopkih pred sodišči in podobnih postopkih ter zvišanje skupne vrednosti storitve pri uporabi tujega jezika, kar velja le za obračun storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.
>> Uredba o pomožni policiji
Nova uredba, ki je začela veljati 4. junija, podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanja, višino in pogoje za plačilo pripravljenosti ter plačila za opravljeno delo, nadomestila, povračila stroškov ter druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 78 – 79
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Prevzem dolga
Lastnica poslovnega prostora (tožena stranka) je dolžna upravniku stavbe (tožeča stranka) plačevati stroške obratovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja. Tožena stranka je svoj poslovni prostor oddala v najem in glede tega z najemnikom sklenila najemno pogodbo ter pogodbo o prevzemanju sorazmernega dela stroškov obratovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja za poslovne prostore. Ali je zgolj seznanjenost tožeče stranke z najemno pogodbo pomeni, da je bila tožeča stranka skladno z 2. odstavkom 427. člena OZ obveščena o prevzemu dolga?

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 22 / letnik XX.
V konkretni odškodninski zadevi je npr. sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo zaradi zastaranja, ker naj bi ZZUSUDJZ določal le prenehanje teka procesnih, ne pa tudi materialnih rokov, med katere spadajo tudi zastaralni roki. Tožeča stranka je namreč vložila tožbo slaba dva meseca po izteku triletnega zastaralnega roka, ki velja za zastaranje odškodninskih terjatev, medtem ko ZZUSUDJZ določa prenehanje teka rokov za dobra dva meseca, in sicer od 29. marca do 31. maja 2020.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Na portalu IUS-INFO smo pripravili vseh 294 vplivov Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) na druge predpise.
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o možnosti sojenja in obsodbe v nenavzočnosti
Če obdolženca ni mogoče najti, se mu lahko sodi ali je lahko obsojen v nenavzočnosti, vendar ima pravico do poznejšega novega meritornega sojenja v svoji navzočnosti. To pravico pa mu je mogoče odreči, če se je namerno izognil sodnemu postopku s tem, da je organom onemogočil, da bi ga obvestili o sojenju.
>> US o postopkih v času volilne kampanje
Po mnenju Ustavnega sodišča del 2. člena > Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), kolikor določa, da se mora volilna kampanja končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, ni v neskladju z ustavo (odločba U-I-260/19).
>> US odločalo o podedljivosti pravic iz obveznega zavarovanja
Prvi odstavek 4. člena ZPIZ-2, ki določa, da so pravice iz obveznega zavarovanja neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uživalca, ni v neskladju z Ustavo RS, je odločilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-201/19.
>> Kako visoke so globe za neizplačilo regresa?
Inšpektorat RS za delo opozarja, da se bliža 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Neizplačilo regresa je prekršek, za katerega so zagrožene visoke globe.
>> Ali obstajajo elementi delovnega razmerja?
To vprašanje pride v poštev takrat, ko se pojavi dilema, ali v konkretnem primeru med dvema strankama obstaja delovno razmerje ali ne, saj je od tega vprašanja odvisno ali se bodo za stranke uporabljale določbe ZDR-1 ali ne.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Gradbeni zakon (GZ-1)
GZ-1, ki se je začel uporabljati včeraj, 1. junija, v 152. členu določa, da se izvršilne predpise sprejme v šestih mesecih (do 30. junija 2022) po uveljaviti zakona, razen Pravilnika o načinu izračuna površin in prostornin stavb, ki se sprejme v dveh letih od uveljavitve zakona. Vsi predpisi so bili že dani v javno razpravo in so v zaključnih fazah priprave, vendar še niso sprejeti, zato objavljamo pojasnilo za izvajanje GZ-1 do sprejema podzakonskih aktov. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
28. maja je začela veljati novela uredbe, ki med drugim dopolnjuje pravila o poslovanju s kopijo dokumenta, tako fizično kot elektronsko, ter ureja način izdaje izpiska iz evidence, ki ga v elektronski obliki samodejno pripravi informacijski sistem za vodenje evidence. Sprememba 210. člena ZUP je omogočila, da organ lahko vroča odločbe v izvirniku ali kot kopijo in zato se opušča pravilo šestega odstavka 63.a člena uredbe, ki je omogočilo poslovanje s fiktivnim izvirnikom. Novela določa tudi pravila poslovanja s strankam namenjenimi kopijami, ki niso nastale pri organu, vendar jih je pridobil pri izvajanju dejavnosti in jih pošilja ali izroča stranki.
>> Uredba o odpadkih
Spremembe, ki jih prinaša nova uredba, temeljijo zlasti na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podporo mrežam za ponovno uporabo in popravilo, ter recikliranju odpadkov. >> Več
>> Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti odloka, kar posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 – 77
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odgovornost delodajalca za škodo
Za škodo, ki je na delu nastala delavcu, solidarno odgovarjata tako zavarovanec toženke, ki ob posoji stvari ni predložil navodil za uporabo in ga ni podučil o varni rabi stvari, kot delodajalec, ki ni ravnal aktivno v smeri, da bi delavce ustrezno usposobil za delo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Jure Spruk:
Ideologija in politika
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.