Tedensko obvestilo o pravnih novostih
December 2022, številka 48 / letnik XX.
>> Vpliv substanciranja dokaznega predloga z zaslišanjem na dopustnost postavljanja vprašanj
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) eksplicitno določa, da zaslišanim v pravdnem postopku ni dovoljeno postavljati vprašanj, iz katerih izhaja, kakšen odgovor pričakuje izpraševalec – sugestivna vprašanja, prav tako pa tudi ne vprašanj, ki se ne nanašajo na zadevo. Kako pa je z vprašanji, ki niso ne prvo ne drugo, vendar pa predlagatelj v substanciranju dokaznega predloga z zaslišanjem ni navedel, da bo o njih zaslišani izpovedal?
Dilema o dopustnosti vprašanj, ki niso sugestivna oziroma kapciozna in se nanašajo na zadevo, se je avtorju pojavila, ko mu je na naroku glavne obravnave sodnica prepovedala zastavljeno vprašanje z argumentom, da v substanciranju dokaznega predloga z zaslišanjem priče ni navedel, da bo z njenim zaslišanjem dokazoval tudi dejstvo, o katerem jo je vprašal z domnevno prepovedanim vprašanjem. Po njegovem nasprotovanju je sodničino stališče podprla tudi državna odvetnica, ki je zastopala nasprotno stranko. Ali zaradi dejanskega strinjanja s stališčem ali iz pragmatičnih razlogov, niti ni pomembno. Ko se je pozneje poglobil v to dilemo, je prišel do zaključka, da takšno stališče po njegovem mnenju ne vzdrži temeljite pravne presoje.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Novost za starše na portalu eDavki
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sprejet zakon o dohodnini, ki ustavlja zviševanje splošne olajšave
Poslanci so potrdil novelo > zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, se s 1. januarjem 2023 ne bo zvišala na 5500 evrov, kot je določeno zdaj, pač pa le na 5000 evrov.
>> Državni zbor sprejel več sprememb zakonov
DZ je sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Sprejel je tudi novelo zakona o državni upravi, ki med drugim ureja, da naloge na področju verske svobode še naprej opravlja ministrstvo za kulturo. Z novelo se vzpostavlja tudi pravna podlaga, ki bo pospešila digitalizacijo državne uprave. Poleg tega je z 48 glasovi za in 27 proti potrdil predlog vladnega zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. S sprejemom novele zakona o voznikih pa je DZ omogočil uporabo starih vozniških dovoljenj še do 19. januarja 2033.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
Plačilo avansa ne pomeni sprejema ponudbe
Razlika med avansom in aro je v tem, da mora avans ena stranka plačati, še preden druga stranka začne s svojo izpolnitvijo. Plačilo avansa sicer lahko velja kot konkludenten sprejem ponudbe, vendar to ni bistvo avansa. Če pa je bila dana ara, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Objava javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini ter predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici. Kandidati morajo kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Rok za prijave je do 25. decembra.
>> Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu
S 1. januarjem 2023 se začne uporabljati nov pravilnik Socialne zbornice, s katerim je določila vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost ter vsebino, pogoje in način opravljanja preverjanja usposobljenosti in preverjanja znanja za pridobitev potrdila o opravljenem preverjanju. Poleg tega pravilnik določa sestavo in način oblikovanja komisij za preverjanje usposobljenosti, postopek prijave na preverjanje usposobljenosti, potek preverjanja usposobljenosti ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preverjanja usposobljenosti.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 146 – 149
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.