e-bilten  Številka 154, leto 2022, 19. oktobra

 

Kakšne so mejne vrednosti za objave javnih naročil?

S ciljem zagotoviti transparentnost postopka je v 22. členu Zakona o javnem naročanju urejeno, kdaj mora naročnik obvestilo v zvezi z naročilom objaviti na Portalu javnih naročil oziroma na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Naročnik mora na Portalu javnega naročila objaviti obvestila v zvezi z naročilom takrat, kadar ocenjena vrednost presega vrednost za uporabo zakona.

Preberite več>>

Kakšne so lahko posledice neopravljenega strokovnega izpita z upravnega postopka?

Če oseba najpozneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja ne opravi strokovnega izpita iz upravnega postopka, pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha veljati po samem zakonu, razen če ga ne opravi zaradi razlogov, ki niso na njeni strani. Delovno razmerje javnemu uslužbencu preneha naslednji dan po preteku roka, določenega s pogodbo o zaposlitvi.

Preberite več>>

Kaj prinaša nov zakon o preprečevanju omejevanja konkurence?

 

Pravila varstva konkurence so ena od temeljnih značilnosti notranjega trga. Z namenom zagotovitve poenotenja pravil za delovanje organov, pristojnih za varstvo konkurence držav članic, ter zagotovitve ustreznih jamstev za neodvisno delovanje ter vire kot tudi pooblastila za izvajanje pravil in naložitev denarnih sankcij, sta Evropski parlament in Svet 11. decembra 2018 sprejela Direktivo 2019/1. Ker direktiva nekatere institute ureja drugače kot obstoječi Zakon o preprečevanju konkurence, je Državni zbor s sprejemom novega zakona določbe prilagoditi na način, da je zagotovljen njen prenos v slovenski pravni red.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana