Prispevki

e-bilten  Številka 173, leto 2024, 10. aprila

 

Kaj prinaša novela Zakona o financiranju občin?

 

Predlagana novela ZFO-1 uvaja možnost zadolževanja občin pri mednarodnih institucijah, katerih članica je Republike Slovenija, in zadolževanje z izdajo občinskih obveznic. Poleg tega uvaja nov način nadzora zadolževanja občin in spreminja kriterije za opredelitev določenih virov financiranja občin.

 

 

Preberite več>>

Kako e-dražbe prodajalcem zagotavljajo optimalne izkupičke?

 

E- dražbe predstavljajo sodoben način prodaje premičnin in nepremičnin, ki postaja vse bolj priljubljen zaradi svoje učinkovitosti in sposobnosti, da prodajalcem zagotovi najugodnejše pogoje ter najvišjo možno vrednost za njihovo lastnino. V primerjavi s tradicionalnimi metodami prodaje e-dražbe ponujajo več ključnih prednosti:

 

Preberite več>>

Novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

 

 

Predlagana novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ponovno uvaja poklic geodeta z izkaznico in ureja njegove poklicne dolžnosti.

 

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 171, leto 2024, 14. februarja

Dolgotrajna oskrba – strategije in rešitve
Zakon o dolgotrajni oskrbi, uveden leta 2024, sproža številna vprašanja zaradi demografskih sprememb in kadrovskih izzivov. Starejši želijo preživeti zadnja leta doma, vendar socialne storitve in kadrovska stiska omejujejo to možnost. Pretekle iniciative za izboljšanje dolgotrajne oskrbe niso prinesle rešitev, kar povečuje breme za družine in skupnosti. Dva nedavna zakona o dolgotrajni oskrbi kažeta na prizadevanja za premik, a potrebe in rešitve se še vedno iščejo, ob tem pa se poudarja pomen medgeneracijske solidarnosti in prilagajanja rešitev prihodnjim potrebam.

Preberite več>>

Razlika med kriminalističnoobveščevalno in obveščevalno dejavnostjo
V slovenskem prostoru se obveščevalna dejavnost deli na obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno zvrst. Kriminalističnoobveščevalna dejavnost spada v varnostno zvrst in se osredotoča na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, medtem ko obveščevalna zvrst, ki ne vključuje policijskih pooblastil, podpira odločitve z zbiranjem in analizo informacij za zunanje, varnostne, obrambne in gospodarske interese.
Novela Zakona o kazenskem postopku – uskladitev z evropskimi direktivami in odločbami Ustavnega sodišča
Novela ZKP-P na podlagi ugotovljenih neustavnosti spreminja nekatere prikrite preiskovalne ukrepe in spreminja suspenzivnost predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora. Z evropsko zakonodajo usklajuje določbe o pravici do zagovornika in pravice mladoletnikov v kazenskih postopkih.
Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 170, leto 2024, 17. januarja

 

Zaupanje, vrednote in poslovni rezultati – kako jih povezati v pogajanjih?

Pogajanja so osrednji del poslovnega sveta, kjer se srečujejo različni interesi, cilji in pričakovanja. Prav tako so pogosto povezana z etičnimi in moralnimi vprašanji.

Navsezadnje so pogajanja pomembna tudi s stališča nevroznanosti, saj vključujejo kompleksno interakcijo med možganskimi procesi, čustvi in odločanjem. Proces pogajanj je zato pri posamezniku povezan z globljimi koncepti, kot so zaupanje in vrednote, ki imajo ključno vlogo pri oblikovanju trajnostnega poslovnega uspeha.

Preberite več>>

Posodobitev ZPOmK-2 v luči evropskih uredb

Novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence z namenom izvrševanja evropske zakonodaje uvaja nove pristojnosti Agencije za varstvo konkurence, določa javno objavo o postopkih pred agencijo in spreminja definicijo krivde in malomarnosti pri kršitvi slovenske konkurenčne zakonodaje.

Preberite več>>

Varovanje slovenščine v dobi informacijske tehnologije: Prenovljen ZJRS

Novela Zakona o javni rabi slovenščine širi varovanje slovenskega jezika v digitalnem okolju z novo opredelitvijo javne rabe slovenščine in z obveznostjo, da globalne medijske storitve na zahtevo in operacijski sistemi elektronskih naprav v Sloveniji omogočajo enakovredno rabo slovenščine.

Preberite več>>

Pravna praznina ob opuščanju oblastvenih ukrepov, usmerjenih v zaščito prebivalstva pred infekcijskimi (in ne zgolj nalezljivimi) boleznimi

V slovenski zakonodaji vlada pravna praznina glede kazenskopravnega pregona staršev zaradi necepljenja otrok proti infekcijskim boleznim, ki niso nujno nalezljive. Posledice te praznine kaže primer iz leta 2016, ko je otrok zbolel za tetanusom, a njegovi starši niso bili preganjani po kazenskem pravu, ker slovenska zakonodaja v delikte vključuje samo nalezljive, tetanus pa je infekcijska bolezen.

Preberite več>>

Obiščite našo spletno knjigarno >>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 169, leto 2023, 21. decembra

Kakšna je razlika med pisno in elektronsko obliko zapisa oporoke?

V številnih pravnih poslih se zahteva, da se razmerje med strankami uredi v pisni obliki oziroma da je dokument sestavljen v pisni obliki. S pojavom elektronskih naprav so se razširili zapisi, ki ne obstajajo v fizični obliki, ampak je njihovo vsebino mogoče brati le prek ekrana teh naprav. Odpira se vprašanje, če se tipkanje na računalnik ne šteje za pisanje, kako ga potem lahko kvalificiramo. Na področju dedovanja se je tako pojavila dilema, ali je elektronsko oporoko mogoče umestiti pod pojem pisne oblike ali pa gre za povsem nov način zapisa, ki zahteva drugačno obravnavo.

Preberite več>>

Novela ZPIZ: ključni poudarki in cilji

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prinaša institut zagotovljene invalidske pokojnine, spreminja način obračuna prispevkov za podaljšano zavarovanje in spreminja plačilo prispevkov od dohodkov, doseženih na podlagi drugega pravnega razmerja.

Preberite več>>

Kategorije obveznosti iz obligacijskega razmerja

V pogodbenih obligacijskih razmerjih lahko razlikujemo glavne obveznosti, ki so značilne za posamezen pogodbeni tip in ki praviloma tvorijo povezavo vzajemnosti (sinalagme) med strankama, prek njih pa se uresničuje glavni pogodbeni interes (npr. pri prodajni pogodbi: obveznost izročitve stvari v skladu s pogodbo in obveznost plačila kupnine), ter stranske obveznosti, ki so načeloma manjšega pomena (npr. pri prodajni pogodbi obveznost zagotovitve ustrezne embalaže). Med stranskimi obveznostmi so nekatere povezane z izpolnitvijo pogodbe in je z njihovo kršitvijo je prizadet izpolnitveni interes, druge pa so namenjene varstvu pravnih dobrin sopogodbenika zunaj področja izpolnitve pogodbe, z njihovo kršitvijo pa je prizadet interes integritete.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 168, leto 2023, 22. novembra

 

Novela ZDR-1: dodatne obveznosti za izvajalce v gradbeništvu
Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji uvaja dodatno obveznost za gradbene izvajalce, ki morajo odslej odgovarjati ne le za plače svojih delavcev, ampak tudi za plače delavcev svojih podizvajalcev. Ta sprememba je odgovor na ugotovitve Evropske komisije o diskriminatornosti prejšnjih slovenskih predpisov. Subsidiarna odgovornost izvajalca za plače podizvajalčevih delavcev je omejena na izvajalca in ne velja za glavnega naročnika. Novela sicer prinaša nekaj dilem in je specifična samo za gradbeništvo.

Preberite več>>

Regulacija čezmejnih preoblikovanj družb v Evropi – novosti po noveli
ZGD-1L
Članek dr. Petra Podgorelca raziskuje spremembe v regulaciji čezmejnih preoblikovanj družb v Evropi po noveli ZGD-1L. Obravnava razlike med nemškim in EU pravom glede preselitve sedežev družb, s poudarkom na primerih iz Nemčije in Poljske. Poudarja vpliv mobilnostne direktive EU (EU 2019/2121) in digitalizacijske direktive (EU 2019/1151) na področje, ki med drugim omogočata lažje preoblikovanje in ustanavljanje družb v digitalnem okolju. Novela ZGD-1L, ki je začela veljati v letu 2023, uvaja te direktive v slovensko zakonodajo.

Preberite več>>

Ali družinsko podjetje potrebuje družinsko ustavo?
Družinsko podjetje je opredeljeno kot podjetje v lasti in vodenju družine, s pričakovanjem prenosa na naslednjo generacijo. Značilno za njih je prepletanje poslovnih in družinskih odnosov, kar pogosto vpliva na poslovne odločitve, še posebej pri nasledstvu. Dve tretjini slovenskih družinskih podjetij propade ob prenosu na drugo generacijo.

Družinska ustava je dokument, ki uravnava upravljanje družinskega podjetja in prenos na naslednje generacije, združuje pravne norme, poslovne cilje in družinske vrednote. Lahko ima obliko pogodbe ali kodeksa; prva je pravno zavezujoča, medtem ko je druga bolj smernica. Vsebina družinske ustave je obsežna, zajema poslovne cilje, vloge družinskih članov, pogoje zaposlovanja, postopke prenosa lastništva in reševanje konfliktov.

Preberite več>>

Predlagane izboljšave ZIUOPZP: odzivnost in prožnost po poplavah in plazovih
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), uvaja izboljšave za hitrejše in učinkovitejše odzivanje na naravne nesreče. Cilji vključujejo obnovo poškodovane javne infrastrukture, poenostavitev postopkov in pridobivanje dovoljenj. Zakon odpravlja obvezni solidarnostni prispevek in uvaja predplačila za obnovo stanovanj. Prav tako omogoča hitrejše in enostavnejše postopke za začasne namestitve prizadetih, odstranitev ogroženih objektov in prilagajanje pogodbenih kazni in rokov za zasebne subjekte, vpletene v odpravo posledic nesreče. Dodatno ureja odstranitev onesnažene zemlje in povračilo stroškov, povezanih s kriznimi razmerami.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 167, leto 2023, 25. oktobra

 

Katere vrste patentov poznamo?

Obstaja več vrst patentov. Glede na organizacijo, ki jih podeljuje, razlikujemo med tistimi, ki jih podeli URSIL, in tistimi, ki jih podeli EPU. Veljavni patenti v Sloveniji so torej lahko slovenski ali evropski, čeprav tudi za slednje velja, kot je bilo že poudarjeno, da so nacionalni (slovenski) patenti po trenutku, ko jih podeli EPU, in so predmet slovenskega prava z nekaterimi omejitvami, predpisanimi v EPK. Druga razvrstitev je po predmetu, ki ga patent varuje. Glede na to razlikujemo med kemijskimi, farmacevtskimi, biotehnološkimi in drugimi patenti.

Preberite več>>

Se je prah zaradi podražitev cen gradbenih materialov že polegel?

V zadnjih dveh letih smo se srečali s podražitvami zaradi epidemije koronavirusa in vojne v Ukrajini, zlasti v gradbenem sektorju. Članek raziskuje vprašanje, kdo bi moral nositi breme teh podražitev in kako se ta vprašanja obravnavajo v pravu. Osnovno načelo je, da mora dolžnik izpolniti denarno obveznost v dogovorjeni vsoti, ne glede na spremembo vrednosti denarja. Toda pravo predvideva izjeme, kot je institut spremenjenih okoliščin, ki omogoča razvezo pogodbe in spremembo pogojev, vključno s cenami. Pri gradbenih pogodbah obstaja zakonska podlaga za zahtevek izvajalca za spremembo cene. Izvajalec mora dokazati konkretne spremembe stroškov in njihov vpliv na ceno. Dokazovanje se lahko opravi s različnimi sredstvi, kot so ponudbe dobaviteljev, ceniki in analitične metode.

Preberite več>>

Zakaj se udeležiti Dnevov gradbenega prava

Letos se bodo odvijali že 10. Dnevi gradbenega prava, ki predstavljajo ključno strokovno srečanje na področju gradbenega prava v Sloveniji. Ta dogodek je izjemno pomemben, saj oblikuje smernice za razvoj pravnih vprašanj na tem področju, ki postajajo vse bolj kompleksna. Čeprav so se udeleženci gradbenih projektov navadili soočanja s pravnimi izzivi, ki jih postavljajo neformalna stališča izvršne oblasti, se pravna stroka opozarja, da so ta vprašanja globlja, kot se zdi, in zahtevajo bolj kompleksne odgovore, kot jih ponujajo takšna stališča.

Preberite več>>

Kako lahko družinsko podjetje vključi zaposlene v delitev dobička?

V Sloveniji Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki velja od leta 2008, omogoča vključevanje zaposlenih v delitev dobička družbe, tudi če niso kapitalsko udeleženi v družbi. Zakon določa omejitve, kot so največ 20% dobička posameznega leta ali največ 10% letnega bruto zneska plač, pri čemer posamezen delavec ne sme prejeti več kot 5.000 evrov. Družba in delavci lahko dogovorita o denarni ali delniški shemi udeležbe. Družba ni zavezana upoštevati ZUDDob, razen če se tako dogovori z zaposlenimi. Za udeležbo pri dobičku je treba skleniti pisni dogovor, ki zavezuje družbo. Vsebina pogodbe je določena z zakonom, in merila za udeležbo morajo biti objektivna in brez diskriminacije. Udeležba delavcev pri dobičku po ZUDDob prinaša davčne in druge olajšave ter spodbuja motivacijo in pripadnost zaposlenih.

Preberite več>>

Hrvaški nadzorni organ izrekel 5,5 milijona evrov kazni

Hrvaški informacijski pooblaščenec (AZOP) je izrekel 5,5 milijona evrov kazni agenciji za izterjavo terjatev EOS Matrix d.o.o. zaradi več kršitev varstva osebnih podatkov. Agencija ni izvedla potrebnih tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov, obdelovala je podatke oseb, ki niso imeli ustrezne pravne podlage, in ni obvestila posameznikov o obdelavi njihovih podatkov, vključno z občutljivimi zdravstvenimi informacijami. Agencija bi se lahko izognila kazni s pravilno dokumentacijo in oceno učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

Preberite več>>

Kakšni so izzivi računovodskega poklica?

Računovodje se srečujejo z izzivi v svojem poklicu, saj imajo ključno vlogo pri urejenosti dokumentacije, davčnem poročanju in podpori odločanju v podjetjih. So vir pomembnih informacij za direktorje, skrbijo za plačevanje davkov ter odgovarjajo na različna vprašanja zaposlenih. Nenehno izobraževanje o davčni zakonodaji je nujno za aktualnost njihovega znanja. Srečanje računovodij Slovenije, 9. in 10. novembra 2023 na Bledu, bo priložnost za razpravo o izzivih v tem poklicu in druženje s kolegi.

Preberite več>>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

 

e-bilten  Številka 165, leto 2023, 30. julija

 

Kaj je poslovna sposobnost?

Splošna svoboda ravnanja, ki je del ustavne pravice do osebnega dostojanstva in nedotakljivosti duševne integritete v Ustavi RS, se odraža tudi v obligacijskem pravu. Ta svoboda omogoča ljudem, da samostojno odločajo o lastnih zadevah in sklepajo pravne posle. Vendar se mora pri uresničevanju te svobode upoštevati interese drugih in skupnosti. Nekateri ljudje morda nimajo popolne sposobnosti za skrb za svoje pravice in interese, zato pravo lahko omeji njihovo možnost samostojnega odločanja in postavi pogoje za poslovno sposobnost.

Preberite več>>

Kaj pomeni obrekovanje po 159. členu Kazenskega zakonika?

Inkriminacija obrekovanja je glede možnega storilca splošna, delictum commune (delictum non-proprium). V teoriji in tudi v praksi ni sporno, da se v kazenskopravnem smislu beseda »kaj« razlaga kot dejstvo. Obrekovanje je zatrjevanje ali razširjanje nečesa neresničnega, kar lahko škoduje časti ali dobremu imenu drugega. Dejstva so konkretni dogodki ali stanja, ki čutno zaznavnost prenašajo v resničnost in so zato dokazljiva.

Preberite več>>

Javna naročila v luči novele ZOPNN-F: pogodbene kazni in roki v času naravnih nesreč

1. avgusta 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki med drugim ureja izvajanje javnonaročniških pogodb v luči avgustovskih poplav. Določba 56. člena tega zakona navaja, da do 31. decembra 2023 ne bodo uporabljene pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju javnonaročniških pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo zakona, medtem ko se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za čas odprave posledic po naravnih nesrečah. Predlog za natančno določitev tega obdobja je podaljšanje za šest mesecev. Zakon se uporablja od 11. avgusta 2023.

Preberite več>>

Sposobnost občin za soočanje z aktualnim izzivi

V Sloveniji občine prve nudijo pomoč pri naravnih nesrečah, vendar pogosto nimajo zadostnih sredstev, kar kaže na njihovo finančno odvisnost od države. Od leta 1993 je bilo ustanovljenih več občin, a mnoge se težko samostojno spopadajo z izzivi. Kljub prizadevanjem za okrepitev lokalne samouprave decentralizacija v Sloveniji ni dokončana, saj pokrajine v praksi niso zaživele. Za učinkovito lokalno samoupravo je potrebna večja finančna avtonomija in jasnejša razdelitev pristojnosti.

Preberite več>>

Založba Uradnega lista

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 164, leto 2023, 2. avgusta

 

Sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOSK-1) za reševanje socialno-varstvenih težav, vključno z financiranjem. Zakon zagotavlja finančno stabilnost in storitve dolgotrajne oskrbe, obvešča obvezno zavarovanje in do 190 milijonov evrov letnega prispevka državnega proračuna. Ureja težave zaradi starajočega se prebivalstva in cilja na centralizacijo oskrbe, krepitev skupnostne oskrbe ter širšo vključenost v oskrbo. Uporabniki institucionalne oskrbe bodo kriti samo nastavitveni del, celotne socialno-varstvene storitve bo pokrila solidarnostna blagajna. Družinski pomočniki se preoblikujejo v plačane oskrbovalce družinskih članov. Implementacija zakona bo postopna, med 2024 in 2025.

Preberite več>>

Izboljšanje dostopnosti in raznolikosti socialnih storitev:  Novela Zakona o socialnem varstvu
Sprejeta novela ZSV-J, bo omogočala pridobivanje sredstev iz evropskih skladov za programe, namenjene preprečevanju revščine in socialne izključenosti. S to spremembo se želi izboljšati dostopnost storitev socialnega varstva in omogočiti dodeljevanje štipendij za študente na področju socialnega varstva. Zakonodajne spremembe bodo podprle ukrepe iz nacionalnega programa socialnega varstva 2022–2030, kot so programi za izboljšanje kompetenc ranljivih skupin, izobraževalne priložnosti za zaprte osebe in spodbujanje socialne vključenosti ranljivih skupin prek kulture. Prav tako novela določa, da socialne službe lahko delujejo v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, in razširja storitve, ki jih lahko izvaja Zavod za usposabljanje.

Preberite več>>

 

Novela Zakona o duševnem zdravju: Uskladitev s smernicami nacionalnega programa in Ustavnim sodiščem
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) ureja sistem zdravstvene in socialno varstvene skrbi za duševno zdravje, vključno z določanjem nosilcev teh dejavnosti in pravicami posameznikov med zdravljenjem v posebej nadzorovanih psihiatričnih bolnišnicah, varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov ter nadzorovano obravnavo. Vlada Republike Slovenije je predlagala novelo ZDZdr, ki sledi Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028. Novela prav tako usklajuje besedilo zakona z odločbama Ustavnega sodišča Republike Slovenije in z ostalo veljavno zakonodajo.

Preberite več>>

 

Napovednik izobraževanj

 

Izobraževanje “Javna naročila za začetnike” je namenjeno posameznikom ali podjetjem, ki se prvič srečujejo z javnimi naročili. Cilj izobraževanja je zagotoviti osnovno razumevanje postopka javnega naročanja, zakonodaje in pravil ter osnovnih postopkov za prijavo na razpis.

Ključne teme izobraževanja vključujejo:

 • Pomen javnih naročil in njihova vloga.
 • Pravni okvir javnih naročil: pregled zakonodaje in pravnega okvira, ki urejata javna naročila.
 • Vrste postopkov javnih naročil.
 • Pomembnost dokumentacije pri javnem naročanju.
 • Merila za izbiro najboljše ponudbe.
 • Pravna sredstva v primeru nesoglasij.
 • Priprava ponudbe, razumevanje razpisne dokumentacije in drugih relevantnih dokumentov.

Pridružite se nam na izobraževanju in pridobite ključna znanja za uspešno sodelovanje pri javnih naročilih.

Več o izobraževanju>>

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Uporaba Chat GPT pri delu – 3. ponovitev

 

21. avgust 2023 od 10.00 do 11.30 ure preko spleta

Vabimo vas na delavnico, ki odgovori na vsa pomembna vprašanja o tem kako deluje Chat GPT, kakšne so njegove omejitve, prinaša pa tudi veliko število praktičnih primerov, ki so posebej prilagojeni ciljni publiki predavanja.

ChatGPT lahko na več načinov pomaga pri delu. Tukaj je nekaj primerov, kako ga lahko uporabite:

 • Pomoč pri pisanju: ChatGPT lahko izboljša vaše pisanje, tako da vam pomaga sestaviti boljše besedilo, kot so poročila, članki, e-poštna sporočila, povzetki ali predstavitve.
 • Raziskave: Model lahko izvede hitre raziskave na podlagi svojega znanja in vam poda povzetek informacij o določeni temi.
 • Prevajanje: ChatGPT lahko prevaja besedila med različnimi jeziki, kar vam omogoča komunikacijo z ljudmi, ki govorijo druge jezike.
 • Brainstorming: ChatGPT lahko generira ideje, predloge ali rešitve za določene probleme, s čimer vam pomaga razširiti svoje možnosti in izboljšati svoje projekte.
 • Upravljanje časa: ChatGPT lahko svetuje o tehnikah upravljanja časa in kako učinkoviteje organizirati svoje delo.
 • Odgovori na vprašanja: Model lahko odgovori na številna vprašanja, ki se nanašajo na vaše delo, s čimer vam prihrani čas pri iskanju informacij.

Peter Mesarec je marketinški svetovalec, ki govori tri marketinške jezike.

 

Bil je vodja oddelka v performance agenciji in tako razume različne poslovne modele.

Kot marketing manager je deloval v različnih podjetjih, trenutno kot marketinški svetovalec svetuje podjetjem in podjetnikom v Sloveniji in tujini.

Svoje znanje podaja na iskriv in zanimiv način z velikim številom praktičnih primerov, zato ga kot predavatelja vabijo na Univerze, startup acceleratorje in konference blizu in daleč.

 

Glavne tematike, ki jih bomo obdelali:

 • Kaj je Chat GPT in kako deluje
 • Kakšne so omejitve Chat GPT
 • Uporaba Chat GPT za poslovno komunikacijo
 • Uporaba Chat GPT pri pripravi objav za socialna omrežja
 • Uporaba Chat GPT za analizo besedil
 • Uporaba Chat GPT za naprednejšo uporabo Excela
 • Orodja, ki nadgradijo Chat GPT

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana