Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 22 / letnik XX.
V konkretni odškodninski zadevi je npr. sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo zaradi zastaranja, ker naj bi ZZUSUDJZ določal le prenehanje teka procesnih, ne pa tudi materialnih rokov, med katere spadajo tudi zastaralni roki. Tožeča stranka je namreč vložila tožbo slaba dva meseca po izteku triletnega zastaralnega roka, ki velja za zastaranje odškodninskih terjatev, medtem ko ZZUSUDJZ določa prenehanje teka rokov za dobra dva meseca, in sicer od 29. marca do 31. maja 2020.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Na portalu IUS-INFO smo pripravili vseh 294 vplivov Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) na druge predpise.
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o možnosti sojenja in obsodbe v nenavzočnosti
Če obdolženca ni mogoče najti, se mu lahko sodi ali je lahko obsojen v nenavzočnosti, vendar ima pravico do poznejšega novega meritornega sojenja v svoji navzočnosti. To pravico pa mu je mogoče odreči, če se je namerno izognil sodnemu postopku s tem, da je organom onemogočil, da bi ga obvestili o sojenju.
>> US o postopkih v času volilne kampanje
Po mnenju Ustavnega sodišča del 2. člena > Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), kolikor določa, da se mora volilna kampanja končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, ni v neskladju z ustavo (odločba U-I-260/19).
>> US odločalo o podedljivosti pravic iz obveznega zavarovanja
Prvi odstavek 4. člena ZPIZ-2, ki določa, da so pravice iz obveznega zavarovanja neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uživalca, ni v neskladju z Ustavo RS, je odločilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-201/19.
>> Kako visoke so globe za neizplačilo regresa?
Inšpektorat RS za delo opozarja, da se bliža 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Neizplačilo regresa je prekršek, za katerega so zagrožene visoke globe.
>> Ali obstajajo elementi delovnega razmerja?
To vprašanje pride v poštev takrat, ko se pojavi dilema, ali v konkretnem primeru med dvema strankama obstaja delovno razmerje ali ne, saj je od tega vprašanja odvisno ali se bodo za stranke uporabljale določbe ZDR-1 ali ne.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Gradbeni zakon (GZ-1)
GZ-1, ki se je začel uporabljati včeraj, 1. junija, v 152. členu določa, da se izvršilne predpise sprejme v šestih mesecih (do 30. junija 2022) po uveljaviti zakona, razen Pravilnika o načinu izračuna površin in prostornin stavb, ki se sprejme v dveh letih od uveljavitve zakona. Vsi predpisi so bili že dani v javno razpravo in so v zaključnih fazah priprave, vendar še niso sprejeti, zato objavljamo pojasnilo za izvajanje GZ-1 do sprejema podzakonskih aktov. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
28. maja je začela veljati novela uredbe, ki med drugim dopolnjuje pravila o poslovanju s kopijo dokumenta, tako fizično kot elektronsko, ter ureja način izdaje izpiska iz evidence, ki ga v elektronski obliki samodejno pripravi informacijski sistem za vodenje evidence. Sprememba 210. člena ZUP je omogočila, da organ lahko vroča odločbe v izvirniku ali kot kopijo in zato se opušča pravilo šestega odstavka 63.a člena uredbe, ki je omogočilo poslovanje s fiktivnim izvirnikom. Novela določa tudi pravila poslovanja s strankam namenjenimi kopijami, ki niso nastale pri organu, vendar jih je pridobil pri izvajanju dejavnosti in jih pošilja ali izroča stranki.
>> Uredba o odpadkih
Spremembe, ki jih prinaša nova uredba, temeljijo zlasti na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podporo mrežam za ponovno uporabo in popravilo, ter recikliranju odpadkov. >> Več
>> Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti odloka, kar posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 – 77
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odgovornost delodajalca za škodo
Za škodo, ki je na delu nastala delavcu, solidarno odgovarjata tako zavarovanec toženke, ki ob posoji stvari ni predložil navodil za uporabo in ga ni podučil o varni rabi stvari, kot delodajalec, ki ni ravnal aktivno v smeri, da bi delavce ustrezno usposobil za delo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Jure Spruk:
Ideologija in politika
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.