Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2022, številka 25 / letnik XX.
>> Ali je sodelovanje izvršitelja v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje sploh še smiselno?
Namen tega prispevka je analizirati izvršiteljevo vlogo v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje (v nadaljevanju: NVP), ki ne kotirajo na borzi (peti odstavek 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), in ugotoviti, ali je ta glede na trenutno stanje v praksi sploh še smiselna. Prispevek je nastal zato, da bi pomagal vsem procesnim subjektom, ki nastopajo v izvršbi na netržne NVP, in kot predlog zakonodajalcu za spremembo dosedanje ureditve.

Izvršiteljeva vloga v izvršbi na NVP, ki niso vključeni v trgovanje na organiziranem trgu, zaradi številnih dejavnikov, ki bodo opisani v tem prispevku, danes velja za obsoletno, neekonomično in nepotrebno. Zaradi dolgotrajnih postopkov, številnih tveganj in postopkovnih problemov, ki spremljajo izvršbo na netržne NVP, se upniki najpogosteje zanjo ne odločajo, saj jim prinaša več težav kot rešitev.

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30.6.2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DZ sprejel spremembe zakona o vladi, ki uvaja tri nova ministrstva
Državni zbor je na izredni seji s 53 glasovi za in 25 glasovi proti sprejel spremembe > zakona o vladi. Ta uvaja tri nova ministrstva, za solidarno prihodnost, visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo.
>> V javni obravnavi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah
V enomesečni javni razpravi, in sicer do 18. julija 2022, je osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1L). Z novelo ZGD-1L se v slovenski pravni red delno prenašata dve direktivi Evropskega parlamenta in Sveta. Gre za direktivo s področja uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (digitalizacijska direktiva) in direktivo glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (mobilnostna direktiva).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Evropski nalog za izvršbo
Pogoj za izdajo evropskega naloga za izvršbo je nespornost zahtevka. Če sklep o izvršbi ni bil izvršljiv, ker ni bil vročen dolžniku, ni bil nesporen in tako naloga ni mogoče izdati. Enako velja, če upnik pri opredelitvi temelja zahtevka ni zadostil določbam evropske uredbe, kar pomeni, da ni dosegel minimalnih standardov pri sklepu o izvršbi.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Pojasnilo za izvajanje ZUreP-3 do sprejema podzakonskih aktov
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022). Za premostitev vrzeli med začetkom uporabe ZUreP-3 in uveljavitvijo vseh podzakonskih predpisov je v ZUreP-3 v končnih določbah urejeno podaljšanje veljavnosti oziroma uporabe podzakonskih aktov sprejetih na podlagi prejšnjih zakonov. V primeru, kadar ZUreP-3 določene obveznosti in upravne postopke, dokumentacijo, potrdila predpisuje drugače, kot to določajo določeni podzakonski predpisi, ki se še uporabljajo, ali pa ti podzakonski predpisi tega niti ne urejajo, se neposredno uporabijo določbe ZUreP-3, kot novejšega predpisa višje ravni.
>> Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
V veljavo je za leto dni stopila Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišji drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se bodo cene teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikovale prosto.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 84 – 85
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.