Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2023, številka 32 / letnik XXI.
>> Obvezne obteževalne okoliščine kot pritožbeni razlog po ZKP
novelo KZ-1J je bil 49. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), ki predpisuje splošna pravila odmere kazni, dopolnjen z novim tretjim odstavkom, po katerem se kot obteževalna okoliščina upošteva, “kadar je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost oškodovanca, njegov spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina”.
Zakonodajalec je s tem predpisal nabor obveznih obteževalnih okoliščin, kar je glede na prejšnjo ureditev, ki je poznala zgolj izbirne ali fakultativne obteževalne in olajševalne okoliščine, precejšnja novost.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Poplave v Sloveniji
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vseh 79 navzočih poslancev je glasovalo za novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
Predlog novele > Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč so poslanci soglasno sprejeli z 79 glasovi. S predlaganimi spremembami zakona bo pospešena dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki akontacije, ki bo mogoča še pred dokončno oceno škode.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Mora država zagotavljati notarjem delo?
Odredba, ki spreminja – povečuje – število notarskih mest v posamičnem kraju, ne posega v položaj pritožnic kot notark, saj bosta lahko še naprej opravljali notarsko službo na podlagi položaja, na katerega sta bili imenovani. Odredba tudi ne posega v njune pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njunega imenovanja oziroma položaja notark.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023
Odlokom, ki je začel veljati 6. avgusta in je izdan na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, se v času naravnih in drugih nesreč, epidemijah ali izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank v upravnih postopkih ali omejujejo oziroma onemogočajo upravno odločanje organov, uveljavijo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in za omogočanje odločanja v upravnih zadevah. Hkrati so določeni tudi organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi za zavarovanje strank in omogočanje odločanja v upravnih zadevah. >> Več
>> Vplivi ZDOsk-1
ZDOsk-1, ki je začel veljati 3. avgusta, je vplival tudi na druge zakone ali predpise. Poleg razveljavitve starega zakona, je za nekatere zakone določil začetek uporabe določb, spremenjenih z ZDOsk, prenehanje uporabe določb ali le odstop od teh ter podzakonskim predpisom podaljšal uporabo do uveljavitve novih, če niso v nasprotju z novim zakonom.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 85 – 87
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.