Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2022, številka 27 / letnik XX.
>> Svetovnonazorsko ravnotežje na Ustavnem sodišču
Ker pravo ni naravoslovna znanost, se določitev lihega števila sodnikov zdi priročen način za sprejetje sodbe. Kako se torej oblikuje potrebna večina najmanj petih sodnikov za določeno rešitev? Nedvomno na presojo posameznega sodnika vpliva več dejavnikov, od katerih so pretežno v ospredju pravni argumenti, a kadar gre za posebej občutljive družbene teme, ki jih enostavno ni mogoče nasloviti brez uporabe izvenpravnih meril presoje, je svetovnonazorska opredelitev sodnika gotovo eden od dejavnikov presoje.
S poudarjanjem pomena svetovnonazorsko uravnoteženega US ne orjemo ledine. Z obilo odločnosti in vztrajnosti na ta vidik kadrovanja že leta opozarja predvsem nekdanji sodnik US mag. Matevž Krivic, ki mu lahko zgolj pritrdimo v njegovi oceni, po kateri je sprenevedanje o pomenu nazorske opredelitve kandidatov za mesto sodnika na US odraz infantilnega razumevanja demokracije.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o odvzemu dovoljenja kreditni instituciji
Odvzem dovoljenja za dejavnost kreditne institucije družbi AAB Bank s strani Evropske centralne banke je utemeljen zlasti s hudimi kršitvami pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je storila družba AAB Bank.
>> Vrhovno sodišče o odškodninski odgovornosti države
Nezakonitosti upravne odločbe ni mogoče enačiti s pojmom protipravnosti kot predpostavke, ki vodi do odškodninske odgovornosti države, je pojasnilo Vrhovno sodišče v sodbi v zadevi II Ips 112/2021 z dne 21. aprila 2022, ko se je (med drugim) ukvarjalo z očitki o protipravnem ravnanju inšpekcijskega organa.
>> Sodna praksa glede zlorab bolniške odsotnosti
Število bolniških odsotnosti oziroma absentizma je v obdobju pandemije s koronavirusom precej naraslo. Številne odsotnosti so bile upravičene, nekatere pa tudi ne. Določeni delodajalci so se zato odločili ukrepati in preveriti bolniški stalež svojih zaposlenih. Kako se izvaja nadzor delodajalca nad bolniško odsotnostjo delavca?
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela uredbe, ki bo začela veljati 16. julija, med drugim ureja elektronsko vročanje s seznanitvijo, ki se opravi tako, da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom s tem, da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje (elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča (elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema).
>> Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku
Nov pravilnik, ki bo začel veljati 16. julija, med drugim določa vsebino sporočil, ki se izmenjujejo med informacijskim sistemom za vročanje in naslovnikom oziroma med informacijskim sistemom za vročanje in organom, ki je odredil vročanje dokumenta v elektronski obliki. Pravilnik vsebuje kar 21 prilog z različnimi besedili.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 – 91
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izpodbojnost pogodbe, sklenjene zaradi grožnje
Sodišče meni, da hoče toženec neutemeljeno prikazati, da je navedena grožnja pravzaprav permanentno ustvarjeno stanje sile. Grožnja pri njenem naslovniku ustvari strah, ki lahko povzroči, da ta ravna zoper svojo siceršnjo voljo. O pogodbi, sklenjeni zaradi grožnje, govorimo, če je pogodbena stranka ali tretja oseba z nedopustno grožnjo povzročila pri drugi pogodbeni stranki utemeljen strah, da je ta zaradi tega sklenila pogodbo (45. člen OZ).

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2)
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.