Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 32 / letnik XX.
>> Nadzor nad cenami ni noben bavbav
Na prvi pogled možnost uvedbe nadzora nad cenami deluje nekoliko srhljivo. Tisti najbolj paranoični si začnejo predstavljati Big Brotherja v obliki države, ki začne lomastiti po čudovito sproščenem trgu, ki se oblikuje na osnovi nežne in nevidne roke, ki lahkotno regulira ponudbo in povpraševanje. Predstavljajo si hudobno državo, ki postopoma ukinja kapitalistično tržno gospodarstvo in ki je popolnoma pišmeuhovska do zasebne lastnine, do truda, ki ga podjetniki neumorno vlagajo v svoja podjetja, do “svetega” ekonomskega zakona ponudbe in povpraševanja ipd.
Nekateri z najbolj bujno domišljijo si predstavljajo vrnitev v svinčene čase planskega gospodarstva, v pekel zloglasne železne zavese, v komunizem in pri tem niti ne pomislijo na to, da bi bila taka avantura neuresničljiva že zaradi slovenskih ustavnopravnih omejitev, pa tudi zaradi članstva v Evropski uniji in s tem povezanih zavez za ohranjanje tržnega gospodarstva in svobodne gospodarske pobude.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Zahteva za ustavno presojo dela zakona o preprečevanju pranja denarja
Informacijska pooblaščenka je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Na težave v zvezi z varstvom osebnih podatkov je opozarjala že v času obravnave zakona v Državnem zboru.
>> Vklop GPS sledenja vozil leasingojemalca na daljavo
Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje glede vklopa GPS sledenja tovornih vozil leasingojemalca na daljavo. IP v zadevi opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
>> Koriščenje letnega dopusta
Letni dopust ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih od 159. do 164. in je namenjen počitku delavca. Letni dopust je pravica, ki jo delavec pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja v višini, ki je odvisna od delodajalca, njegovih internih aktov ter kolektivnih pogodb.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
Nov zakon, ki bo začel veljati 18. avgusta, vpliva na enajst drugih zakonov. Med ureditvami, ki jih zakon vrača v preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. Zakon ukinja tudi pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih in projektnih razpisih, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.
>> Spremembe in dopolnitev Uredba o zagotavljanju prihrankov energije – primerjalnik spremenjenega besedila
novelo uredbe, ki bo začela veljati 17. avgusta, Vlada znova uvaja prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva, saj se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe Eko sklada. Prispevku se je junija začasno odpovedala, da bi znižala cene goriv. Tako na avtocestah kot zunaj avtocestnega križa bo prispevek za dizelsko gorivo 0,800 centa, za motorni bencin pa 0,736 centa.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 105 – 107
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Luka Gaberščik:
Poslovna skrivnost
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odškodnina za polog
Višje sodišče je s sklepom I Cp 538/2022 preučevalo pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo, da zato, ker o odškodnini še ni pravnomočno odločeno in ker je ta lahko bodisi denarni znesek bodisi nadomestna nepremičnina, še ni izpolnjen pogoj za položitev sodnega depozita po osmem odstavku 216. člena > Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v zvezi z 203. členom > Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) in 302. členom > Obligacijskega zakonika (OZ).

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
18. avgust 2022 Zakon o orožju (ZOro-1)
18. avgust 2022 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
18. avgust 2022 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
18. avgust 2022 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
18. avgust 2022 Kazenski zakonik (KZ-1)
18. avgust 2022 Zakon o tujcih (ZTuj-2)
18. avgust 2022 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
18. avgust 2022 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
18. avgust 2022 Gradbeni zakon (GZ-1)
18. avgust 2022 Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
18. avgust 2022 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
18. avgust 2022 Zakon o ohranjanju narave (ZON)
DOBRO JE VEDETI
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.