Prispevki

e-bilten  Številka 173, leto 2024, 10. aprila

 

Kaj prinaša novela Zakona o financiranju občin?

 

Predlagana novela ZFO-1 uvaja možnost zadolževanja občin pri mednarodnih institucijah, katerih članica je Republike Slovenija, in zadolževanje z izdajo občinskih obveznic. Poleg tega uvaja nov način nadzora zadolževanja občin in spreminja kriterije za opredelitev določenih virov financiranja občin.

 

 

Preberite več>>

Kako e-dražbe prodajalcem zagotavljajo optimalne izkupičke?

 

E- dražbe predstavljajo sodoben način prodaje premičnin in nepremičnin, ki postaja vse bolj priljubljen zaradi svoje učinkovitosti in sposobnosti, da prodajalcem zagotovi najugodnejše pogoje ter najvišjo možno vrednost za njihovo lastnino. V primerjavi s tradicionalnimi metodami prodaje e-dražbe ponujajo več ključnih prednosti:

 

Preberite več>>

Novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

 

 

Predlagana novela Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ponovno uvaja poklic geodeta z izkaznico in ureja njegove poklicne dolžnosti.

 

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 171, leto 2024, 14. februarja

Dolgotrajna oskrba – strategije in rešitve
Zakon o dolgotrajni oskrbi, uveden leta 2024, sproža številna vprašanja zaradi demografskih sprememb in kadrovskih izzivov. Starejši želijo preživeti zadnja leta doma, vendar socialne storitve in kadrovska stiska omejujejo to možnost. Pretekle iniciative za izboljšanje dolgotrajne oskrbe niso prinesle rešitev, kar povečuje breme za družine in skupnosti. Dva nedavna zakona o dolgotrajni oskrbi kažeta na prizadevanja za premik, a potrebe in rešitve se še vedno iščejo, ob tem pa se poudarja pomen medgeneracijske solidarnosti in prilagajanja rešitev prihodnjim potrebam.

Preberite več>>

Razlika med kriminalističnoobveščevalno in obveščevalno dejavnostjo
V slovenskem prostoru se obveščevalna dejavnost deli na obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno zvrst. Kriminalističnoobveščevalna dejavnost spada v varnostno zvrst in se osredotoča na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, medtem ko obveščevalna zvrst, ki ne vključuje policijskih pooblastil, podpira odločitve z zbiranjem in analizo informacij za zunanje, varnostne, obrambne in gospodarske interese.
Novela Zakona o kazenskem postopku – uskladitev z evropskimi direktivami in odločbami Ustavnega sodišča
Novela ZKP-P na podlagi ugotovljenih neustavnosti spreminja nekatere prikrite preiskovalne ukrepe in spreminja suspenzivnost predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora. Z evropsko zakonodajo usklajuje določbe o pravici do zagovornika in pravice mladoletnikov v kazenskih postopkih.
Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 170, leto 2024, 17. januarja

 

Zaupanje, vrednote in poslovni rezultati – kako jih povezati v pogajanjih?

Pogajanja so osrednji del poslovnega sveta, kjer se srečujejo različni interesi, cilji in pričakovanja. Prav tako so pogosto povezana z etičnimi in moralnimi vprašanji.

Navsezadnje so pogajanja pomembna tudi s stališča nevroznanosti, saj vključujejo kompleksno interakcijo med možganskimi procesi, čustvi in odločanjem. Proces pogajanj je zato pri posamezniku povezan z globljimi koncepti, kot so zaupanje in vrednote, ki imajo ključno vlogo pri oblikovanju trajnostnega poslovnega uspeha.

Preberite več>>

Posodobitev ZPOmK-2 v luči evropskih uredb

Novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence z namenom izvrševanja evropske zakonodaje uvaja nove pristojnosti Agencije za varstvo konkurence, določa javno objavo o postopkih pred agencijo in spreminja definicijo krivde in malomarnosti pri kršitvi slovenske konkurenčne zakonodaje.

Preberite več>>

Varovanje slovenščine v dobi informacijske tehnologije: Prenovljen ZJRS

Novela Zakona o javni rabi slovenščine širi varovanje slovenskega jezika v digitalnem okolju z novo opredelitvijo javne rabe slovenščine in z obveznostjo, da globalne medijske storitve na zahtevo in operacijski sistemi elektronskih naprav v Sloveniji omogočajo enakovredno rabo slovenščine.

Preberite več>>

Pravna praznina ob opuščanju oblastvenih ukrepov, usmerjenih v zaščito prebivalstva pred infekcijskimi (in ne zgolj nalezljivimi) boleznimi

V slovenski zakonodaji vlada pravna praznina glede kazenskopravnega pregona staršev zaradi necepljenja otrok proti infekcijskim boleznim, ki niso nujno nalezljive. Posledice te praznine kaže primer iz leta 2016, ko je otrok zbolel za tetanusom, a njegovi starši niso bili preganjani po kazenskem pravu, ker slovenska zakonodaja v delikte vključuje samo nalezljive, tetanus pa je infekcijska bolezen.

Preberite več>>

Obiščite našo spletno knjigarno >>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 167, leto 2023, 25. oktobra

 

Katere vrste patentov poznamo?

Obstaja več vrst patentov. Glede na organizacijo, ki jih podeljuje, razlikujemo med tistimi, ki jih podeli URSIL, in tistimi, ki jih podeli EPU. Veljavni patenti v Sloveniji so torej lahko slovenski ali evropski, čeprav tudi za slednje velja, kot je bilo že poudarjeno, da so nacionalni (slovenski) patenti po trenutku, ko jih podeli EPU, in so predmet slovenskega prava z nekaterimi omejitvami, predpisanimi v EPK. Druga razvrstitev je po predmetu, ki ga patent varuje. Glede na to razlikujemo med kemijskimi, farmacevtskimi, biotehnološkimi in drugimi patenti.

Preberite več>>

Se je prah zaradi podražitev cen gradbenih materialov že polegel?

V zadnjih dveh letih smo se srečali s podražitvami zaradi epidemije koronavirusa in vojne v Ukrajini, zlasti v gradbenem sektorju. Članek raziskuje vprašanje, kdo bi moral nositi breme teh podražitev in kako se ta vprašanja obravnavajo v pravu. Osnovno načelo je, da mora dolžnik izpolniti denarno obveznost v dogovorjeni vsoti, ne glede na spremembo vrednosti denarja. Toda pravo predvideva izjeme, kot je institut spremenjenih okoliščin, ki omogoča razvezo pogodbe in spremembo pogojev, vključno s cenami. Pri gradbenih pogodbah obstaja zakonska podlaga za zahtevek izvajalca za spremembo cene. Izvajalec mora dokazati konkretne spremembe stroškov in njihov vpliv na ceno. Dokazovanje se lahko opravi s različnimi sredstvi, kot so ponudbe dobaviteljev, ceniki in analitične metode.

Preberite več>>

Zakaj se udeležiti Dnevov gradbenega prava

Letos se bodo odvijali že 10. Dnevi gradbenega prava, ki predstavljajo ključno strokovno srečanje na področju gradbenega prava v Sloveniji. Ta dogodek je izjemno pomemben, saj oblikuje smernice za razvoj pravnih vprašanj na tem področju, ki postajajo vse bolj kompleksna. Čeprav so se udeleženci gradbenih projektov navadili soočanja s pravnimi izzivi, ki jih postavljajo neformalna stališča izvršne oblasti, se pravna stroka opozarja, da so ta vprašanja globlja, kot se zdi, in zahtevajo bolj kompleksne odgovore, kot jih ponujajo takšna stališča.

Preberite več>>

Kako lahko družinsko podjetje vključi zaposlene v delitev dobička?

V Sloveniji Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki velja od leta 2008, omogoča vključevanje zaposlenih v delitev dobička družbe, tudi če niso kapitalsko udeleženi v družbi. Zakon določa omejitve, kot so največ 20% dobička posameznega leta ali največ 10% letnega bruto zneska plač, pri čemer posamezen delavec ne sme prejeti več kot 5.000 evrov. Družba in delavci lahko dogovorita o denarni ali delniški shemi udeležbe. Družba ni zavezana upoštevati ZUDDob, razen če se tako dogovori z zaposlenimi. Za udeležbo pri dobičku je treba skleniti pisni dogovor, ki zavezuje družbo. Vsebina pogodbe je določena z zakonom, in merila za udeležbo morajo biti objektivna in brez diskriminacije. Udeležba delavcev pri dobičku po ZUDDob prinaša davčne in druge olajšave ter spodbuja motivacijo in pripadnost zaposlenih.

Preberite več>>

Hrvaški nadzorni organ izrekel 5,5 milijona evrov kazni

Hrvaški informacijski pooblaščenec (AZOP) je izrekel 5,5 milijona evrov kazni agenciji za izterjavo terjatev EOS Matrix d.o.o. zaradi več kršitev varstva osebnih podatkov. Agencija ni izvedla potrebnih tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov, obdelovala je podatke oseb, ki niso imeli ustrezne pravne podlage, in ni obvestila posameznikov o obdelavi njihovih podatkov, vključno z občutljivimi zdravstvenimi informacijami. Agencija bi se lahko izognila kazni s pravilno dokumentacijo in oceno učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

Preberite več>>

Kakšni so izzivi računovodskega poklica?

Računovodje se srečujejo z izzivi v svojem poklicu, saj imajo ključno vlogo pri urejenosti dokumentacije, davčnem poročanju in podpori odločanju v podjetjih. So vir pomembnih informacij za direktorje, skrbijo za plačevanje davkov ter odgovarjajo na različna vprašanja zaposlenih. Nenehno izobraževanje o davčni zakonodaji je nujno za aktualnost njihovega znanja. Srečanje računovodij Slovenije, 9. in 10. novembra 2023 na Bledu, bo priložnost za razpravo o izzivih v tem poklicu in druženje s kolegi.

Preberite več>>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

 

e-bilten  Številka 164, leto 2023, 2. avgusta

 

Sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOSK-1) za reševanje socialno-varstvenih težav, vključno z financiranjem. Zakon zagotavlja finančno stabilnost in storitve dolgotrajne oskrbe, obvešča obvezno zavarovanje in do 190 milijonov evrov letnega prispevka državnega proračuna. Ureja težave zaradi starajočega se prebivalstva in cilja na centralizacijo oskrbe, krepitev skupnostne oskrbe ter širšo vključenost v oskrbo. Uporabniki institucionalne oskrbe bodo kriti samo nastavitveni del, celotne socialno-varstvene storitve bo pokrila solidarnostna blagajna. Družinski pomočniki se preoblikujejo v plačane oskrbovalce družinskih članov. Implementacija zakona bo postopna, med 2024 in 2025.

Preberite več>>

Izboljšanje dostopnosti in raznolikosti socialnih storitev:  Novela Zakona o socialnem varstvu
Sprejeta novela ZSV-J, bo omogočala pridobivanje sredstev iz evropskih skladov za programe, namenjene preprečevanju revščine in socialne izključenosti. S to spremembo se želi izboljšati dostopnost storitev socialnega varstva in omogočiti dodeljevanje štipendij za študente na področju socialnega varstva. Zakonodajne spremembe bodo podprle ukrepe iz nacionalnega programa socialnega varstva 2022–2030, kot so programi za izboljšanje kompetenc ranljivih skupin, izobraževalne priložnosti za zaprte osebe in spodbujanje socialne vključenosti ranljivih skupin prek kulture. Prav tako novela določa, da socialne službe lahko delujejo v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, in razširja storitve, ki jih lahko izvaja Zavod za usposabljanje.

Preberite več>>

 

Novela Zakona o duševnem zdravju: Uskladitev s smernicami nacionalnega programa in Ustavnim sodiščem
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) ureja sistem zdravstvene in socialno varstvene skrbi za duševno zdravje, vključno z določanjem nosilcev teh dejavnosti in pravicami posameznikov med zdravljenjem v posebej nadzorovanih psihiatričnih bolnišnicah, varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov ter nadzorovano obravnavo. Vlada Republike Slovenije je predlagala novelo ZDZdr, ki sledi Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028. Novela prav tako usklajuje besedilo zakona z odločbama Ustavnega sodišča Republike Slovenije in z ostalo veljavno zakonodajo.

Preberite več>>

 

Napovednik izobraževanj

 

Izobraževanje “Javna naročila za začetnike” je namenjeno posameznikom ali podjetjem, ki se prvič srečujejo z javnimi naročili. Cilj izobraževanja je zagotoviti osnovno razumevanje postopka javnega naročanja, zakonodaje in pravil ter osnovnih postopkov za prijavo na razpis.

Ključne teme izobraževanja vključujejo:

  • Pomen javnih naročil in njihova vloga.
  • Pravni okvir javnih naročil: pregled zakonodaje in pravnega okvira, ki urejata javna naročila.
  • Vrste postopkov javnih naročil.
  • Pomembnost dokumentacije pri javnem naročanju.
  • Merila za izbiro najboljše ponudbe.
  • Pravna sredstva v primeru nesoglasij.
  • Priprava ponudbe, razumevanje razpisne dokumentacije in drugih relevantnih dokumentov.

Pridružite se nam na izobraževanju in pridobite ključna znanja za uspešno sodelovanje pri javnih naročilih.

Več o izobraževanju>>

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 163, leto 2023, 5. julija

10 nasvetov za boljšo organizacijo dela in preprečevanje izgorelosti
Preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu je pomembno za vzdrževanje produktivnosti in splošnega dobrega počutja. Skrivnost leži v učinkovitem upravljanju delovnega časa, dobri organizaciji dela in skrbi za osebno dobrobit. V nadaljevanju vam ponujamo deset preizkušenih nasvetov, ki vam bodo pomagali doseči zdravo ravnotežje med delom in prostim časom. Vas zanima, kako to doseči? Nadaljujte z branjem za več podrobnosti.

Preberite več>>

Novela Zakona o industrijski lastnini
Novela Zakona o industrijski lastnini z namenom uskladitve nacionalne zakonodaje z mednarodnim pravnim redom med drugim spreminja določanje zastopniške tarife, ureja postopke razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke ter posodablja pogoje za podelitev patenta.

Preberite več>>

Kaj bo prinesel Zakon o digitalizaciji zdravstva?
Novi zakon o digitalizaciji zdravstva bo dopolnil in nadgradil digitalno zdravstvo z uvedbo centralnega zdravstvenega informacijskega sistema in ustanovitvijo družbe, ki bo odgovorna za zagotavljanje informacijske podpore novemu sistemu.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

NOVO – Video izobraževanja

Ste tudi vi izgubljeni v poplavi predpisov in dolžnih ravnanj na področju javnih naročil in gradbenega prava? Zelo malo je treba, da se boste počutili suvereno in da boste kos pravnim izzivom, povezanim z vašim delom.

Za vas smo pripravili inovativno serijo video izobraževanj, posebej zasnovanih za tiste, ki se ukvarjajo z gradbenim pravomjavnimi naročili in pogodbami FIDIC.

Seznam video izobraževanj >>

𝗣𝗿𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗺𝗼 𝘃𝗮𝗺 𝗮𝗸𝗰𝗶𝗷𝗼
𝗣𝗼𝗹𝗲𝘁𝗷𝗲 𝘀 𝗸𝗻𝗷𝗶𝗴𝗼, 𝗸𝗶 𝗯𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗷𝗮𝗹𝗮
𝗼𝗱 𝟭. 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗱𝗼 𝟯𝟭. 𝗮𝘃𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯!

 

To je čas, ko lahko izkoristimo poletne dni za razširjanje našega znanja o pravu, pridobivanju novih vpogledov in nakupu knjig po posebej ugodnih cenah.
📚 Ne glede na to ali ste pravnik, študent prava ali zgolj zainteresirana oseba, bodo pravne knjige izpolnile vaše bralne želje, vsak bo v naši spletni knjigarni našel kaj zase!

🛒 Obiščite našo spletno knjigarno in si popestrite svoje knjižne police z novimi naslovi 📚 že danes!

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 160, leto 2023, 5. aprila

ZVOP-2 je začel veljati 26. januarja 2023 – kakšne pomembne novosti prinaša?

Po velikem »preplahu«, ki ga je med upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov leta 2018 sprožila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so številna podjetja nekoliko umirila svoje delo na tem področju. Brez lokalnega predpisa, ki bi nadomestil tedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v naš pravni red (med drugim) ustrezno prenesel upravne globe, predpisane z GDPR, Informacijski pooblaščenec RS (IPRS) kot nadzorni organ namreč ni imel pristojnosti izrekati enormnih glob, ki so bile večinoma glavna motivacija za usklajevanje poslovanja s predpisi.

Preberite več>>

Zasebnost in varovanje informacij

Nove tehnologije, nova tveganja, nove nevarnosti in nove priložnosti. Ves čas se srečujemo z veliko izzivi in prav zato je pomembno, da razmišljamo o rešitvah ter iščemo poti, po katerih bomo uresničili cilje svojih organizacij z vso skrbnostjo do zasebnosti posameznika. Večkrat se znajdemo v precepu, ali imamo dovolj informacij, ali nas razvoj že prehiteva, kaj moramo preučiti pri uporabi različnih orodij, rešitev, kdaj in kako izkoriščati velike baze podatkov. In še in še. Ta vprašanja bomo obravnavali na konferenci 9. dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev?

Novela ZZSDT-D lajša postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih in krajša rok, v katerem bodo prosilci za azil imeli pravico do dostopa na slovenski trg dela.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o tujcih?

ZTuj-2G z namenom povečane ekonomičnosti postopka odpravlja nepotrebne administrative ovire in razbremenjuje upravne organe. Med drugimi spreminja način odločanja o zamenjavi delovnega mesta in vnovič uvaja brezplačno financiranje tečajev slovenskega jezika.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 158, leto 2023, 9. februarja

 

Preprost nasvet bi se lahko glasil: o nasledstvu se je treba odkrito pogovarjati. Vendar je pogovor o nasledstvu pogosto težaven in v prenekaterih družinah sta nasledstvo in delitev premoženja za časa življenja ali za primer smrti tabu. Namen tega prispevka je ponoviti nasvet, da se je o nasledstvu najbolje odkrito pogovarjati, ob tem pa podati še predloge, kako olajšati pogovoreZakaj se je o nasledstvu dobro pogovarjati?

Preberite več>>

Vodja gradnje, vodenje gradnje in vodja del po GZ-1

Gradbeni zakon (GZ-1), ki se je začel uporabljati
1. junija 2022, je uvedel vodenje gradnje in vodjo gradnje ter spremenil pomen vodje del. Zato v praksi prihaja do vprašanj, kakšna je vloga vodje gradnje in kakšna vodje del. Definicijo vodenja gradnje določa prvi odstavek 18. člena GZ-1. Namen vodenja gradnje je skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Vse to so naloge, ki jih GZ-1 nalaga izvajalcu v 17. členu, zanj pa jih izvaja pri njem zaposlena oseba, vodja gradnje.

Preberite več>>

Omejevalni ukrepi, ki jih Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami mednarodnih organizacij

Omejevalni ukrepi ali sankcije so v zadnjem času zaradi sankcij Evropske unije (EU) proti Rusiji in Belorusiji v zvezi z agresijo na Ukrajino zelo aktualna tema, ki pa še zdaleč ni nova, saj v EU trenutno velja več kot 30 sankcijskih režimov, pod okriljem OZN pa so se sankcije izvajale še veliko prej. Gre za orodje zunanje politike, namenjeno predvsem ohranitvi ali vzpostavitvi mednarodnega miru in varnosti, v sodobnejšem času pa med drugim tudi utrjevanju in podpiranju demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 157, leto 2023, 11. januarja

Kaj prinaša novi Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) z namenom zaščite javnega interesa celovito ureja varnost prijaviteljev kršitev predpisov, ki se nanašajo na njihovo delovno okolje. Določa pogoje, pod katerimi je prijavitelj upravičen do zaščite, obveznost varstva njegove identitete ter zaščitne in podporne ukrepe.

Preberite več>>

Z uspešno registracijo blagovne znamke se naše delo šele dobro začne

Zavedanje o pomenu registracije blagovne znamke je v Sloveniji na visoki ravni. Družbe se večinoma zavedajo pomena intelektualne lastnine in ena prvih, na katero posamezniki pomislijo ob tem pojmu, je prav blagovna znamka. Na splošno pa opažamo prepričanje, da je pri blagovnih znamkah pomembno samo, da sta izbrana zapomnljivo ime ali logotip, manj pozornosti pa se namenja postopkom pred registracijo in še zlasti pomenu aktivnega ravnanja po uspešni registraciji.

Preberite več>>

ZVOP-2 začne veljati 26. januarja 2023

Skoraj pet let zamude, a vendarle – Državni zbor je sprejel ZVOP-2, ki je bil 27. decembra 2022 tudi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 30. dan po objavi.

Kaj nam v praksi prinaša novi zakon o varstvu osebnih podatkov?

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti?

Novela ZEPDSV-A z namenom odpravljanja težav, ki so se pri uporabi zakona pojavile v praksi, dopolnjuje opredelitev delavca in delodajalca in med drugimi uvaja elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa, dopolnjuje podatke, ki se vanjo vpisujejo, uvaja obveznost njenega hranjenja in delavcem zagotavlja pravico do vpogleda.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

e-bilten  Številka 156, leto 2022, 14. decembra

Kaj prinaša novela KZ-1J?

Novi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J) poleg uvedbe koncepta kaznivega dejanja iz sovraštva in redakcijskih popravkov prinaša dokončno uskladitev s pravnim redom EU ter z zadnjim priporočilom s strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL).

Preberite več>>

Opravljanje dela po upokojitvi

Zaključevanje delovne aktivnosti in prehod v upokojitev je lahko za marsikoga težak korak; bodisi zaradi pričakovane nizke pokojnine, bodisi zaradi skrbi za nasledstvo v dejavnosti, ali pa zato, ker še nismo povsem pripravljeni na spremembo in se želimo še naprej aktivno udejstvovati v svojem poklicu. Pogosto se pojavlja vprašanje, kako lahko po upokojitvi opravljamo delo, a istočasno ne izgubimo pravic iz naslova pokojnine.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o javnem naročanju?

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D) na podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-180/93, ki je ugotovila neustavnost določenih členov, ter ekonomske in primerjalnopravne analize sistema javnega naročanja med drugimi spreminja ureditev postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, razvezne in izključitvene pogoje ter v zvezi z njimi uvaja tako imenovani popravni mehanizem.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana