e-bilten  Številka 165, leto 2023, 30. julija

 

Kaj je poslovna sposobnost?

Splošna svoboda ravnanja, ki je del ustavne pravice do osebnega dostojanstva in nedotakljivosti duševne integritete v Ustavi RS, se odraža tudi v obligacijskem pravu. Ta svoboda omogoča ljudem, da samostojno odločajo o lastnih zadevah in sklepajo pravne posle. Vendar se mora pri uresničevanju te svobode upoštevati interese drugih in skupnosti. Nekateri ljudje morda nimajo popolne sposobnosti za skrb za svoje pravice in interese, zato pravo lahko omeji njihovo možnost samostojnega odločanja in postavi pogoje za poslovno sposobnost.

Preberite več>>

Kaj pomeni obrekovanje po 159. členu Kazenskega zakonika?

Inkriminacija obrekovanja je glede možnega storilca splošna, delictum commune (delictum non-proprium). V teoriji in tudi v praksi ni sporno, da se v kazenskopravnem smislu beseda »kaj« razlaga kot dejstvo. Obrekovanje je zatrjevanje ali razširjanje nečesa neresničnega, kar lahko škoduje časti ali dobremu imenu drugega. Dejstva so konkretni dogodki ali stanja, ki čutno zaznavnost prenašajo v resničnost in so zato dokazljiva.

Preberite več>>

Javna naročila v luči novele ZOPNN-F: pogodbene kazni in roki v času naravnih nesreč

1. avgusta 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki med drugim ureja izvajanje javnonaročniških pogodb v luči avgustovskih poplav. Določba 56. člena tega zakona navaja, da do 31. decembra 2023 ne bodo uporabljene pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju javnonaročniških pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo zakona, medtem ko se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za čas odprave posledic po naravnih nesrečah. Predlog za natančno določitev tega obdobja je podaljšanje za šest mesecev. Zakon se uporablja od 11. avgusta 2023.

Preberite več>>

Sposobnost občin za soočanje z aktualnim izzivi

V Sloveniji občine prve nudijo pomoč pri naravnih nesrečah, vendar pogosto nimajo zadostnih sredstev, kar kaže na njihovo finančno odvisnost od države. Od leta 1993 je bilo ustanovljenih več občin, a mnoge se težko samostojno spopadajo z izzivi. Kljub prizadevanjem za okrepitev lokalne samouprave decentralizacija v Sloveniji ni dokončana, saj pokrajine v praksi niso zaživele. Za učinkovito lokalno samoupravo je potrebna večja finančna avtonomija in jasnejša razdelitev pristojnosti.

Preberite več>>

Založba Uradnega lista

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana